Fagpolitisk utvalg samferdsel

Fagpolitisk utvalg samferdsel skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder. Som andre fagpolitiske utvalg skal utvalget være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Medlemmer 2020-2023

Fylkeskommunene utpeker medlemmer til fagpolitiske utvalg med personlig vara etter eget ønske. Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune har formannskapsmodell og har valgt å delta med både posisjon og opposisjon fra fylkestingene. Oslo kommune og Viken fylkeskommune har parlamentarisk modell og har valgt å delta med kun posisjon fra byråd/fylkesråd.

Innlandet

Sjur Strand (AP)
Suhur Lorch-Falck (MDG) med vara Mai Backen (SV)

Oslo

Martin Nielsen (MDG)

Vestfold og Telemark

Arve Høiberg (AP) med vara Tone B. Hansen (AP)
Knut Anvik (FRP) med vara Kåre Pettersen (V)

Viken

Olav Skinnes (SP) med vara Kristoffer Robin Haug (MDG)

Mandat

Generelt

Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd etablerer fagpolitiske utvalg jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Dette er et felles mandat for alle fagpolitiske utvalg i Østlandssamarbeidet.

Fagpolitiske utvalg etableres for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte politiske fagområder.

Fagpolitiske utvalg skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Medlemmer

Fylkeskommunene utpeker som hovedregel medlemmer til fagpolitisk utvalg i henhold til bestemmelsene om medlemmer av representantskapet i samarbeidsavtalens § 3 første ledd.

Hver fylkeskommune har som hovedregel to medlemmer i fagpolitiske utvalg: et medlem fra den politiske posisjonen (hovedutvalgsleder eller fylkesråd/byråd) og et medlem fra den politiske opposisjonen (fra relevant hovedutvalg). Hvis fagområdet til et fagpolitisk utvalgs dekker fagområdene til mer enn et hovedutvalg eller rådsområde kan fylkeskommunene velge å utpeke to medlemmer per hovedutvalg og rådsområde. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem for sine medlemmer i fagpolitisk utvalg.

Deltakelse i fagpolitiske utvalg er frivillig for fylkeskommunene jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Fylkeskommunene står derfor fritt til å velge om de ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg og kan utpeke medlemmer etter eget ønske.

Fagpolitiske utvalg konstituerer seg selv.

Myndighet og oppgaver

Fagpolitiske utvalg skal følge opp Østlandssamarbeidets strategi og handlingsprogram på eget fagområde og rapportere til representantskapet om oppfølgingen av programmene.

Fagpolitiske utvalg kan avgi innstillinger til representantskapet på eget fagområde. Innstillinger til representantskapet skal som hovedregel fremmes i god tid så administrasjonsutvalget kan avgi merknader til innstillingen før representantskapets behandling.

Fagpolitiske utvalg kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker som berører eget fagområde.

Fagpolitiske utvalg kan ta initiativ til andre felles prosjekter. Oppgaver som krever en vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene skal godkjennes av representantskapet.

Møter med saker

2020

2020-09-07 Protokoll møte i fagpolitisk utvalg
2020-09-07 Møteinnkalling
2020-05-11 Protokoll møte fagpolitisk utvalg
2020-05-11 Møteinnkalling FPU
2020-06-15 Protokoll møte i fagpolitisk utvalg
2020-06-15 Møteinnkalling

2019

Møte 25. november (Etter NTP-konferanse NHO)

Sak 22/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/19 – Protokoller

  • Godkjenning av protokoll fra møte 25. april 2019

Sak 24/19 – Korte statusoppdateringer fra fylkeskommunene
Sak 25/19 – Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd
Sak 26/19 – Samferdselsområdet – organisering etter regionreformen
Sak 27/19 – NTP 2022-2033

  • Oppfølging etter NTP-konferansen (innspillsrunder)
  • InterCity (landingsside, kommunikasjonsaktiviteter)

Sak 28/19

  • Orienteringssaker fra sekretariatet
  • Arendalsuka 2019
  • Deltagelse i internasjonale organisasjoner (Scandria og STRING)
  • Rullering av strategiplan 2020-2023
  • Handlingsplan 2020

Møte 25. april (Østfold/Moss)

2019-04-25 Referat fagpolitisk samferdsel
2019-04-25 Innkalling til møte i fagpolitisk utvalg_final

Møte 8 . februar 2019

2019-02-08 Referat fagpolitisk samferdsel
2019-02-08 Innkalling til møte i fagpolitisk utvalg_final

2018

Møte 23. november 2018

2018-11-23 Innkalling til møte i fagpolitisk utvalg
2018-11-23 Referat fagpolitisk samferdsel

Møte 26. og 27. april 2018 (Oppland/Hamar)

2018-04-26 Sakskart
2018-04-26 PROGRAM
2018-04-26 Referat fagpolitisk samferdsel

Møte 12. januar 2018

2018-01-12 Sakskart
Presentasjoner gitt i møte:
2018-01-12 Kryssing av Oslofjorden Presentasjon.pptx
2018-01-12 Prosess for ny NTP
2018-01-12 Referat fagpolitisk samferdsel

2017

Møte 4. og 5. mai 2017 (Vestfold/Larvik)

2017-05-04 Sakskart
2017-05-04 Referat fagpolitisk samferdsel

Møte 10. februar 2017

Presentasjoner:
2017-02-10 Presentasjon Jernbanedirektoratet
2017-02-10 Presentasjon Trafikverket
2017-02-10 Sakskart
2017-02-10 Referat møte i fagpolitisk utvalg

2016

Møte 26. april 2016

2016-04-26 Sakskart
2016-04-26 Referat fagpolitisk samferdsel

Møte 9. mars 2016

2016-03-09 Sakskart
2016-03-09 Referat fagpolitisk samferdsel

2015

Møte 22. mai 2015

Sakskart 2015-05-22
Referat fagpolitisk samferdsel 2015-05-22

Møte 30. januar 2015

Sakskart 2015-01-30
Knutepunktutvikling 2015-01-22
ØP versjon 2015-01-22
Referat fagpolitisk samferdsel 2015-01-30

2014

Møte 31. oktober 2014

Sakskart 2014-10-31
Referat fagpolitisk samferdsel 2014-10-31

Møte 19. september 2014

Sakskart 2014-09-19
Sak 2014-27 ettersendt
Referat fagpolitisk samferdsel 2014-09-19

Møte 9. mai 2014

Saksdokumenter 2014-05-09
Referat fagpolitisk samferdsel 2014-05-09
Arbeidsseminar_oppsummmering og presentasjoner

Møte 24. januar 2014

Saksdokumenter 2014-01-24
Referat fagpolitisk samferdsel 2014-01-24

2013

Møte 20. september 2013

Saksdokumenter 2013-09-20
Referat fagpolitisk samferdsel 2013-09-20

Møte 26. april 2013

Saksdokumenter 2013-04-26
Referat fagpolitisk samferdsel 2013-04-26

Møte 1. februar 2013

Saksdokumenter 2013-02-01
Referat fagpolitisk samferdsel 2013-02-01

2011

Referat fra møte 18. mai 2011
Referat fra møte 19. januar 2011

2010

Referat fra møte 10. desember 2010
Referat fra møte 1. oktober 2010
Referat fra møte 5. februar 2010

2009

Referat fra møte 27. august 2009
Referat konstituerende møte 17. april 2009
Referat fra møte 23. oktober 2009