Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker og sikrer administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune har et medlem i utvalget, enten fylkeskommunens øverste administrative leder eller en stedfortreder. Utvalgsmedlemmene har møte- og talerett i representantskapets møter.

Saker til behandling i representantskapet skal som hovedregel forelegges administrasjonsutvalget i forkant. Utvalget kan avgi innstilling i saker til representantskapet hvor det ikke foreligger innstilling fra Østlandssamarbeidets politiske organer, samt avgi merknader til politiske organers innstillinger.

I tillegg kan administrasjonsutvalget på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i representantskapet. Utvalget kan også etablere andre administrative grupper i Østlandssamarbeidet og fastsette mandat for disse.

Medlemmer

Innlandet

Fylkeskommunedirektør Tron Bamrud (leder)

Oslo

Ass. kommunaldirektør Hans Petter Gravdahl

Vestfold og Telemark

Fylkeskommunedirektør Arve Semb Christophersen

Viken

Fylkesrådsdirektør Bente Bjerknes