Fagpolitisk utvalg opplæring, kompetanse og verdiskaping

Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping skal bidra til at Østlandssamarbeidet oppnår bredere politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer kraft i dette fokusområdet. Som andre fagpolitiske utvalg skal dette utvalget være et forum for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene og for oppfølging av Østlandssamarbeidets aktivitetsprogram. Utvalget kan på eget initiativ ta opp andre arbeidsoppgaver, men må ha aksept fra kontaktutvalget om nye oppgaver krever vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene.

Som leder av utvalget for perioden 2015-2019 har Kontaktutvalget valgt fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) fra Hedmark fylkeskommune. Nestleder (2018-2019):  Elin Tvete (Sp), Østfold.

Medlemmer er hovedutvalgsleder / komiteleder og ledende opposisjonspolitiker i hovedutvalg / utdanningskomite i Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommune.


Protokoll fra møtet i fagpolitisk utvalg 07.05.2019

2019-05-07 Møteprotokoll

Møteinnkalling med sakskart til møte i fagpolitisk utvalg 07.05.2019

2019-04-23 møteinnkalling fpu kompetanse

Møtereferat 17.10.2018

Felles fagskolestrategi sendes Kontaktutvalget, innspill sendes Opplæringslovutvalget og forslag fra Østfold om brukerundersøkelse i NDLA støttes ØS ref OKV okt 2018

 

Innkalling og saksdokumenter for møte 17.10.2018

Utvalget vil bl.a. drøfte digitalisering i vgo, felles fagskolestrategi, innspill til opplæringsloven

Østland – innkalling fagpolitisk OKV oktober 2018

Opplæringslovutvalg og fagskolelov i fokus i mai-møte, og sak om felles fagskolestrategi vedtatt sendt fylkeskommunene

Referat fagpolitisk OKV 2018-05-23

Fagpolitisk utvalg har sendt innspill om voksenopplæring til Lied-utvalget, som skal vurdere vgo  

Fra Østlandssamarbeidet – til Liedutvalget om voksne                           

Vårmøte i fagpolitisk utvalg med tema ny yrkesfagstruktur, ny fagskolefinansiering  og om kompetansepolitikk
ØS referat fagpolitisk OKV 2018-03-14                                                                                                                                                                                           

Brev til Stortingskomité om Statsbudsjett 2018 – fagskole

Brev Statsbudsjett 2018 og fagskole

Referat fra høstmøte 2017  i fagpolitisk utvalg

Møtereferat 2017-11-01

Fagpolitisk utvalg innkalles til høstmøte 01.11.2017 med bl.a. orienteringer om KS-forhandlinger med lærerorganisasjonene, fagskole og for vgo: effekter av fritt skolevalg over fylkesgrensene

Østland – innkalling 2017-11-01

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 10.05.2017 – med orienteringer om lærernes arbeidstidsavtale, om NOKUT-godkjenninger av utenlandsk utdanning, tilstandsrapporter vgo og drøfting av eget mandat

ØS referat fagpolitisk OKV 2017-05-10

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 15.03.2017 – KD bes tilføre midler til lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med særlige behov

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg mars 2017

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 10.11.2016
Kunnskapsdepartementet presenterte arbeidet med forslag til ny yrkesfagstruktur.

Østlandssamarbeidet tilbudsstruktur – ved KD nov 2016
ØSTLAND ref fagpolitisk opplæring mv 2016-11-10

Innkalling til møte 10.11.2016 i fagpolitisk utvalg

Østland – innkalling 2016-11-10

Innkalling til møte 02.09.2016 i fagpolitisk utvalg

Første del av møtet er felles med internasjonalt fagpolitisk utvalg, med foredrag om radikalisering og ekstremisme, ved professor Tore Bjørgo som leder nyopprettet senter ved Universitet i Oslo, C-REX. Foredrag etterpå kun for opplæringsutvalget har tema kvalitet og skolebidragsindikatorer. Forsker Eifred Markussen, NIFU innleder ut fra SØF-rapport 1/2016 og oppfølging av denne med en studie for Østfold fk. Deretter diskuterer utvalget politiske tema.

Fagpolitisk utvalg 03.05.2016 med tema karriereveiledning, yrkesfag, voksne og fagskole

Fagpolitisk utvalg hadde orientering ved Østsam Ung og Karriereveiledningsutvalgets leder samt om gjennomgang av yrkesfagene ved VFK i sitt mai-møte. Utvalget vedtok to uttalelser for oversendelse til KD, en om voksne / Lånekassen og en om midler til fagskole oppvekstfag.

Karriereutvalg ved Kjærgård mai 2016
ØSTLAND ref fagpolitisk opplæring mv 2016-05-03
Yrkesfag – arbeid med ny tilbudsstruktur mai 2016
Brev til KD Lånekassen – fra fagpolitisk utvalg ØS
ØstsamUng – Rådgivningstjenesten mai 2016
Brev KD – fagskole oppvekstfag – fra fagpolitisk utvalg ØS

Innkalling til møte i fagpolitisk utvalg 03.05.2016

Tema for presentasjoner i møtet er karrieveiledning og fagopplæring, og utvalget vil behandle handlingsprogram 2016 – 2017 og andre saker.

UTKAST Handlingsprogram ØS opplæring – kompetanse april 2016
Østland – innkalling 2016-05-03

Referat fra møte i fagpolitisk utvalg 01.02.2016

Østland fagpolitisk OKV referat 2016-02-01

Kunnskapsdepartementet orienterte fagpolitisk utvalg i møte 01.02.2016

KD ved Knut Alfarnæs orienterte om arbeidet med Program for bedre gjennomføring og Dagfinn Hartzberg presenterte ulike tema innenfor nasjonal satsing på fag- og yrkesopplæring. Presentasjonene kan ses her.

Kunnskapsdept om Bedre Gjennomføring febr 2016
2015 Østlandsutstillingen Cooperation

“En reise rundt i Østlandsfylkene” – korte presentasjoner i utvalgets første møte

Nytt fagpolitisk utvalg for valgperioden møttes første gang 01.02.2016. Fylkesopplæringssjefene gav en kort orientering om fakta, utfordringer og hva fylkeskommunen kan være stolt over. Presentasjoner kan ses her

VFK presentasjon febr 2016
TFK presentasjon febr 2016
OFK presentasjon febr 2016
HFK presentasjon febr 2016
ØFK presentasjon febr 2016

Kontaktutvalget har valgt nyefagpolitiske utvalg for valgperioden 2015 – 2019

Fagpolitisk utvalg opplæring, kompetanse, verdiskaping innkalt til første møte 01.02.2016

Østland – innkalling 2016-02-01