Ungdomsorganene i Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng, kom med klare oppfordringer til både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene på Østlandet, om hvordan de kan gjøre ungdomsmedvirkningen i eget fylke enda bedre.

Representanter fra ungdomsorganene i Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark var samlet i Fredrikstad 2.-3. november. De diskuterte hva som er viktig for god ungdomsmedvirkning i fylkeskommunene, både med i utgangspunkt i hva som fungerer godt og mindre godt i egne fylker, og erfaringer fra andre fylkeskommuner i Norge.

Etter grundige diskusjoner i plenum og i grupper stemte ungdommene over en serie med forslag som ble lagt fram for Østlandssamarbeidets representantskap i et dialogmøte 3. november.

Bedre kontakt mellom politikere og ungdomsråd

ØstsamUng på dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap i Fredrikstad, 3. november 2022.

ØstsamUng på dialogmøte med Østlandssamarbeidets representantskap i Fredrikstad, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

ØstsamUng er opptatt av å styrke kontakten mellom politikere i fylkeskommunen og ungdomsorganene, og at ungdomsorganene må bli mer synlig overfor politikerne. Derfor ønsker ungdommene både taletid i fylkesting/bystyre, og møte- og talerett i fylkesutvalg, hovedutvalg, gruppemøter og lignende. Ungdommene poengterte at andre fylkeskommuner allerede har disse ordningene, og at de fungerer godt der.

ØstsamUng ønsker også at flere politikere fra fylkeskommunene deltar på møtene i ungdomsorganene.

Ungdommene understreket også at det er viktig at fylkesadministrasjonen bidrar til å skape gode møteplasser mellom politikere og ungdomsorgan, og at det er viktig å skape lavest mulig terskel for å ta kontakt begge veier.

Selvstendighet, involvering og administrativ støtte

Kristine Slettom fra Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd.

Kristine Slettom fra Vestfold og Telemark fylkeskommunale ungdomsråd. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Ungdomsorganene selv må kunne velge hvilke saker de ønsker å behandle. ØstsamUng mener derfor at sakslisten til møtene må lages av ledelsen i ungdomsorganet sammen med administrasjonen. For å gi best mulig forutsetninger for god saksbehandling og medvirkning er det også viktig med en grundig orientering om sakene fra administrasjonene.

Tidlig involvering er nødvendig for å få til reell medvirkning. Derfor var ØstsamUng opptatt av at både politikere og administrasjon må vite hva ungdomsorganene kan brukes til, og at administrasjonene involverer ungdomsorganene tidlig i arbeidet med saker, blant annet plan- og strategisaker.

For å skape nok selvstendighet er det i tillegg viktig at politikerne prioriterer tilstrekkelig budsjett til ungdomsorganet, så det kan gjennomføres nok møter og ekstraordinære møter ved behov. Ungdommene framhevet også betydningen av tilstrekkelig koordinatorressurser, for å sikre en god koordinator med nok tid til å følge opp ungdomsorganet.

For å lykkes som ungdomsorgan er det viktig å forstå rollene til organet og hvordan fylkeskommunene fungerer. Derfor er det nødvendig at nye medlemmer i ungdomsorganene får en god folkevalgtopplæring så tidlig som mulig i perioden.

Nasjonalt ungdomsråd

De fylkeskommunale ungdomsorganene arbeider også med opprettelsen av et eget nasjonalt ungdomsråd for å sikre bedre og bredere ungdomsmedvirkning på nasjonalt nivå. ØstsamUng ba om at fylkeskommunene vedtar støttevedtak til initiativet, som Vestfold og Telemark fylkeskommune allerede har gjort.

ØstsamUng sammen med Østlandssamarbeidets representantskap i dialogmøte i Fredrikstad, 3. november 2022.

ØstsamUng sammen med Østlandssamarbeidets representantskap i dialogmøte i Fredrikstad, 3. november 2022. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Bilder fra møtet til fri bruk mot kreditering finner du her.