EØS-utredningen og samarbeid med Tyskland sto på dagsorden i Østlandssamarbeidets Europaforums høstmøte, 30. september 2022.

Leder for det offentlige utvalget som skal gjennomgå EØS-avtalen og andre norske avtaler med EU, Line Eldring fra Fellesforbundet, orienterte om mandatet og utvalgets arbeid så langt. Mandatet består av 18 punkter og skal resultere i en poengtert, kortfattet og lett tilgjengelig rapport. Resultatet skal blant annet inneholde operative tilrådninger.

Utvalget vil knytte til seg ulike fagmiljøer for å framskaffe et godt kunnskapsgrunnlag. NOU-en (Norges Offentlige Utredninger) fra 2012, «Innenfor og utenfor», vil bli brukt som grunnlag. Mye har skjedd i løpet av de ti årene som har gått, så oppdateringer og nye vinkler vil være nødvendig. ARENA Senter for europaforskning har fått oppdraget som sekretariat for utvalget under ledelse av førsteamanuensis Guri Rosén.

Ønsker innspill

I følge Eldring vil ikke utvalget kjøre brede dialogmøter og diskusjoner, men er åpne for innspill og vil gjerne ha forberedte dialogmøter med aktuelle miljøer. Deltakerne på Europaforum kom blant annet med følgende innspill og utfordringer:

  • Utvalget bør, i tillegg til å se på andre land utenfor EU, også se på Sverige og Danmark, og hva de får ut av å være medlemmer.
  • Verktøy for å jobbe med EØS-avtalen i praksis bør tas opp som del av arbeidet.
  • Hva er Norges rolle inn mot EU i dag? Hva har vi innflytelse på? Denne er trolig større enn vi tror.
  • Vi må ha en kunnskapsbasert diskusjon om vårt forhold til EU, og komme vekk fra «ja/nei til EU» i debatten.
  • Europakriser er ikke EU-kriser. Det er en viktig forskjell.
  • Koordinering mot andre relevante utredninger vil være nyttig, herunder energikommisjonen og arbeidsinnvandringsutvalget. Disse kan bidra med fakta og underlag til utvalgets arbeid.

Du kan lese mer om utvalgets mandat og sammensetning her.

Dystre tider i Europa

Stein Iversen, seniorrådgiver europapolitisk seksjon Utenriksdepartementet, på høstmøte i Østlandssamarbeidets Europaforum.

Stein Iversen, seniorrådgiver europapolitisk seksjon Utenriksdepartementet, på høstmøte i Østlandssamarbeidets Europaforum. Foto: Kristian Singh-Nergård.

Da møteleder Roger Ryberg, leder i Europaforum og fylkesordfører i Viken, ønsket velkommen, nevnte han den pågående krigen i Ukraina og den siste tids hendelser med sabotasje på gassrør. Dette la et noe dystert bakteppe for dagens europapolitiske diskusjoner, og dystrere skulle det bli når Stein Iversen, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og nylig avgått ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin, innledet med å si at om noen timer ville Vladimir Putin formelt annektere fire fylker i Ukraina. Litt senere var det klart at Iversen fikk rett. Han kalte situasjonen alvorlig og den verste i Europa siden andre verdenskrig.

Iversen var invitert for å snakke om Tyskland etter valget høsten 2021, og i lys av krigen i Ukraina. Han framhevet det bilaterale forholdet mellom Norge og Tyskland som meget godt, og understreket at landene aldri har hatt så tett bilateral kontakt som nå. Nesten alle de norske fagdepartementene er involvert i det bilaterale samarbeidet. Tyskland ser på Norge som konstruktiv, uproblematisk og nå, ekstremt viktig.

Energi og økt forsvarsbudsjett

Energi er et helt sentralt tema for tida, og dette ble også viet stor oppmerksomhet i møtet. Gass- og elprisenes konsekvenser for tysk industri og næringsliv, som igjen har betydning for Norge som leverandør og handelspartner, ble vektlagt.

Forsvar og sikkerhet var et annet aktuelt tema. Iversen framholdt at tyskerne har kastet to generasjoners utenriks- og forsvarspolitikk på grunn av den nåværende situasjonen i Europa. De vil bruke over 2% av statsbudsjettet sitt på forsvar, noe som vil resultere i at Tyskland vil være Europas største forsvarsmakt i løpet av ti år. Samtidig er skepsisen, som i en normalsituasjon ville ha oppstått i resten av Europa, fraværende, og det er et ønske om at Tyskland skal være en stabiliserende makt i Europa.

En revidert Tyskland-strategi er til behandling i regjeringen. Regionalt samarbeid er fortsatt inne som et viktig område, og Østlandssamarbeidet er nevnt som aktør.

Oppsummering fra møte i Europaforum (PDF)
Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.