Sammen med elektrisitet og hydrogen er økt bruk av biogass viktig i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Stortinget vedtok i år å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, men den avgåtte regjeringen har ikke tatt hensyn til stortingsvedtaket i forslag til statsbudsjett for 2022. Østlandssamarbeidet ber derfor om at den nye regjeringen følger opp Stortingets biogass-vedtak.

Brev om biogass er sendt fra Østlandssamarbeidet til Finansdepartementet med kopi til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren, og kan leses i sin helhet her.