Fagpolitisk utvalg for samferdsel vedtok 11. oktober å slutte seg til en felles uttalelse om jernbanetransport i den nordre delen av Scandria-korridoren. Endelig godkjenning av uttalelsen vil gjøres i forbindelse med Scandria Alliances årsmøte i Berlin tirsdag 2. november. Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

I uttalelse legges det vekt på viktigheten av å forbedre togtilbudet over landegrensene. Det innebærer:

  • å få på plass et bedre togtilbud til reisende på tvers av landegrensene, både på kort- og langdistanse
  • å tilby hyppige, attraktive og praktiske nattogforbindelser mellom byer i Scandria-korridoren
  • å øke kapasiteten slik at gods på bane blir et godt og konkurransedyktig alternativ til veibasert godstransport
  • at rutetider og billettsystemer skal harmoniseres
  • å få etablert velfungerende intermodale løsninger både for passasjer- og godstransport

Samtidig vil alliansen

  • fremme informasjonsutveksling om jernbanetransportspørsmål
  • støtte og igangsette internasjonale prosjektinitiativer til fordel for jernbanetransport langs Scandria-korridoren
  • i fellesskap jobbe interessepolitisk ovenfor nasjonale og europeiske transportmyndigheter
  • ha konstruktiv dialog med viktige samarbeidspartnere som for eksempel Europaparlamentet, EU-kommisjonen, medlemslandene, og nasjonale jernbaneforetak

Les hele uttalelsen her.