Regjeringssonderingene på Hurdalsjøen Hotell & Spa har de siste dagene vært fulgt med stor spenning, og det er nå avklart at SV har valgt å trekke seg fra de videre forhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Sonderingene vil nå gå over til bilaterale forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Østlandssamarbeidet legger til grunn at den nye regjeringen tar klimaendringene og det grønne skiftet på alvor. Derfor ønsker Østlandssamarbeidet at InterCity-utbyggingen får en sentral plass i den nye regjeringsplattformen. Østlandssamarbeidet har derfor bedt forhandlingsdelegasjonene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å innarbeide følgende tekst i den nye regjeringsplattformen:

Regjeringen vil prioritere samferdselsprosjekter som bidrar til reduksjoner i klimagassutslippene. En sterk satsing på jernbanen har derfor høy prioritet.

For å begrense biltrafikken og for å styrke jernbanens konkurransekraft, må infrastrukturinvesteringene i byområdene vris fra vei til jernbane. 

Regjeringen vil prioritere InterCity-utbyggingen og bygging av en ny togtunnel gjennom Oslo. Prosjektet vil bidra til en mer balansert befolkningsutvikling på Østlandet og vil være viktig både for byutvikling og næringsutvikling i hele landsdelen.

Både for gods- og persontransport vil InterCity-utbyggingen være viktig. Utbyggingen vil knytte sammen større regioner og landsdeler i Sør-Norge og vil samtidig være helt avgjørende for å effektivisere de grensekryssende korridorene både mot Stockholm og mot Gøteborg/København, samt Jyllandskorridoren.

Regjeringen vil:

  • opprettholde ambisjonsnivået for InterCity og legger til grunn at det som hovedprinsipp skal planlegges for dobbeltspor helt fram til Halden, Skien, Hønefoss og Lillehammer. Dersom effektmålene (reisetider, regularitet og frekvens) på enkeltstrekninger kan oppnås på andre måter, skal dette vurderes.
  • gi prosjektplanleggingen høyere prioritet, slik at byer og kommuner langs de ulike InterCity-traseene unngår unødvendig båndlegging av store arealer.
  • forsterke samarbeidet og dialogen med fylkeskommunene og kommunene slik at man får på plass gode og helhetlige løsninger.