Beslutninger i EU påvirker rundt halvparten av sakene i norske fylkesting, og norske aktører kommer ofte for seint inn i beslutningsprosessene i EU. Dette viser at det europapolitiske arbeidet er viktig for fylkeskommunenes daglige arbeid. Det krever et langsiktig interessepolitisk arbeid å sikre gode rammebetingelser og tilgang til finansiering, og dette kan gjøres gjennom å påvirke politiske beslutninger her hjemme og i EU. Dette ville Østlandssamarbeidet sette på dagsorden i det andre møtet i Europaforum.

Hva er Europaforum?

Østlandssamarbeidets Europaforum er en politisk møteplass for representanter fra de tre fylkeskommunene og Oslo, og utgjør en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog. Forumet skal bl.a. være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema, gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske institusjoner gjennom samarbeid og koordinering, samt bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne.

Lobbyvirksomhet på dagsorden

Det første møtet i Europaforum ble gjennomført som et fysisk møte i september 2020. Dette møtet hadde blant annet fokus på Europas grønne giv og Norges deltakelse i Interreg. Det andre møtet i Østlandssamarbeidets Europaforum ble gjennomført i form av et webinar der temaet var interessepolitisk arbeid og lobbyvirksomhet i Europa. 40 deltakere fra politisk og administrativt nivå i fylkeskommunene og Oslo deltok. Møtet var delt i to deler – den første med tre eksterne innledere fra ulike europeiske regionale organisasjoner, som delte sine synspunkter og erfaringer med forumets medlemmer – og den andre der medlemmer i forumet delte sine erfaringer med hverandre.

Norske fylkeskommuner påvirkes i stor grad av faktorer og beslutninger tatt i Brussel. I 2018 gjennomførte NIBR på oppdrag fra KS studien “EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner”. Denne viser at rundt 50% av sakene i norske fylkesting påvirkes av beslutninger tatt i EU. EUs direktiver får direkte konsekvenser for saksbehandling på fylkestingsnivå. For eksempel blir vi direkte berørt av EUs rammedirektiv for vann og innkjøpsregelverket. EU legger til grunn at beslutninger skal fattes så nært innbyggerne som mulig. Gjennom direkte påvirkning og deltakelse i europeiske samarbeidsorganer og nettverk kan fylkespolitikere ha innflytelse på EUs utforming av sin politikk.

Nyttige presentasjoner

Markku Markkula fra Finland sitter i regionkomiteen i EU. Han trakk fram arbeidet med å forsterke den grønne given og å bidra til regionale planer og initiativ i lys av denne. Regionkomiteen benytter «uttalelser» som verktøy for å påvirke EUs beslutninger og prosesser. De jobber bl.a. systematisk for å legge bærekraftsmålene til grunn og å påvirke EU til å gjennomføre dette i all politikk.

Magnus Berntsson fra Sverige er president i Assembly of European Regions (AER). Han la vekt på behovet for å ta del i diskusjoner og å påvirke for å utvikle egen region. Klima og bærekraft står sentralt i hans arbeid, og AER jobber systematisk for å komme tidlig inn i prosesser og møte sentrale aktører i EU. Tematisk samarbeid og deling av god praksis er også viktig for AER og for utviklingen av Europa, ifølge Berntsson.

Eleni Marianou, generalsekretær i konferansen av perifere og maritime regioner (CPMR), gikk systematisk til verks for å vise oppskriften på godt lobbyarbeid. Det er viktig å prioritere sine områder, lage en plan, opparbeide gode kontakter og ha tilstrekkelig kunnskap. Hun la vekt på at både formell og uformell påvirkning er viktig for resultatet. Marianou trakk spesielt fram transportområdet for å vise hvordan CPMR jobber systematisk og hva de har lykkes med.

Interessepolitisk arbeid mot Europa

Del to av møtet satte søkelys på hvorfor interessepolitisk arbeid mot Europa er viktig for norske fylkeskommuner. Nestleder i forumet, Gunn Marit Helgesen, innledet. Anne Beate Tvinnereim (Viken), Kåre Pettersen (Vestfold og Telemark), Aud Hove (Innlandet), Julie Ness (Oslo) og Rune Fredriksen (Viken) bidro med korte innlegg med eksempler på hvordan fylkeskommunene og Oslo jobber strategisk, og bruker europeiske arenaer i det interessepolitiske arbeidet.

Det er det viktig å vedlikeholde og bygge allianser til regioner, organisasjoner og nettverk i Europa. Løpende påvirkningsarbeid i Europa vil kunne styrkes gjennom bedre samhandling, samarbeid og koordinering på hjemmebane, og dette er noe av formålet med Østlandssamarbeidets Europaforum.

Les oppsummering fra møtet her | Program for møtet finner du her | Europapolitisk arbeid – lobbying og påvirkning

Se presentasjonene her: Rune Fredriksen | Markku Markkula | Magnus Berntsson | Kåre Pettersen | Eleni Marianou | Aud Hove | Anne Beate Tvinnereim | Julie Ness