Gjennom EØS-avtalen er Norge svært integrert i Europa og fylkeskommunenes arbeidsområder er påvirket av beslutninger tatt i Brussel. I tillegg deltar fylkeskommunene i flere av EUs programmer og samarbeidsområder. Fylkeskommunene er derfor aktive i diverse europeiske organisasjoner og nettverk der man kan bygge kontakter, drive lobbyarbeid og utveksle erfaringer sammen med andre regioner i Europa.  

Gunn Marit Helgesen er fylkestingsmedlem i Vestfold og Telemark fylkeskommune og første nestleder i den sentrale regionalpolitiske organisasjonen CPMR (Konferansen av perifere og maritime regioner i Europa). CPMR er en lobbyorganisasjon og tenketank for regionale myndigheter der målet er å jobbe aktivt for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. I tillegg ble Andreas Lervik fra Viken fylkesting, nylig gjenvalgt som visepresident i Nordsjøkommisjonen – en kommisjon under CPMR for regionale myndigheter rundt Nordsjøen.

Fordi Norge ikke er medlem av EU mener Gunn Marit Helgesen det er ekstra viktig at fylkeskommunene engasjerer seg aktivt i europeiske organisasjoner som har innflytelse i EU.

— Disse organisasjonene er viktige kanaler for påvirkning og for å fremme norske interesser overfor EU-systemet og medlemslandene i EU, forteller Helgesen.

Videre forteller Helgesen at regjeringen også stiller forventningskrav til fylkeskommunen på det europapolitiske området.

— Det internasjonale arbeidet i fylkeskommunene har to viktige dimensjoner – den interessepolitiske dimensjon med påvirkning av utviklingen i Europa og den praktiske dimensjon med konkret samarbeid til beste for regional samfunnsutvikling på hjemmebane, sier Helgesen.

BSSSC og Eurocities

Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken var formann i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) fra 2017-2019 og er nå styremedlem og en del av ledertrioen sammen med Pommern i Polen og Brandenburg i Tyskland. BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner i landene rundt Østersjøen. Ryberg forteller at fylkeskommunene gjennom sitt medlemskap og verv i europeiske organisasjoner har tilgang på arenaer og beslutninger hvor regjeringen vanskelig når fram.

— Å ha ledelsen av en europeisk organisasjon betyr at en gis mulighet til å opptre på vegne av EU-medlemmer så vel som ikke-EU land. Dette kan åpne dører inn i EU-systemet, som kan være nyttige for norske interesser – både regionale og nasjonale. Gjennom vårt formannskap fikk vi være med og påvirke EUs regionalpolitikk og framtidig budsjett og programmer for perioden 2021-2027, sier Ryberg.

 Oslo deltar i en rekke internasjonale organisasjoner og nettverk. En av disse er Eurocities. Eurocities er et nettverk av 190 byer fra 39 land og arbeidet dekker virkeområder til lokale myndigheter. Oslo kommune deltar bredt og er representert med fagrepresentanter fra byrådsavdelinger og etater.

På årsmøte 5. november ble Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune, valgt som nytt styremedlem i Eurocities.

— En styreplass i Eurocities er en stor mulighet, spesielt nå som EU i økende grad ser til byer for å få til det grønne skiftet i Europa. Byene har vist at de kan snu seg fort og tilpasse tjenestene og vil være sentrale i arbeidet for å sikre en grønn og rettferdig oppbygning etter pandemien, forteller Johansen.

Oslo får også mye oppmerksomhet fra utlandet for sitt klimaarbeid, og var Europas grønne hovedstad i 2019. Nylig ble det klart at C40, verdens største klimanettverk for byer, åpner kontor i Oslo for å spre hovedstadens klimaløsninger til resten av verden. Gaute Hagerup, tidligere leder av Oslo Business Region, er ansatt som leder av C40–kontoret i Oslo.

Merverdien av europeisk samarbeid

Aud Hove, fylkesvaraordfører i Innlandet, har nylig blitt valgt som byråmedlem i AER (Assembly of European Regions). AER er en politisk interesseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa.

— Om man ønsker å påvirke i EU må en følge med på hva som skjer og være påskrudd når saker kommer og prosesser pågår. Dette krever oppfølging og aktiv handling både politisk og administrativt. Derfor er det svært nyttig å være med i slike nettverk der man nettopp får hjelp til å vite når ting skjer og hvordan vi sammen kan lobbe for våre synspunkter, forteller Hove.

Hove er opptatt av at det internasjonale arbeidet, blant annet gjennom AER må ses i lys av merverdien det kan gi på hjembane.

— Dersom vi skal få god uttelling av å være medlemmer i AER må vi se på dette som en måte å styrke det vi ønsker i egne fylker og i samarbeid med kommunene. AER-medlemskapet kan bidra til at vi bedre oppfyller vår rolle som samfunnsutvikler, avslutter Hove.

Østlandssamarbeidets Europaforum

Tidligere i høst ble Østlandssamarbeidets første Europaforum gjennomført. Østlandssamarbeidets Europaforum ble etablert av representantskapet for å skape en felles arena for de politikerne på Østlandet som har verv og er aktive i europeiske organisasjoner, nettverk og programmer. Forumet gir politikerne en felles møteplass for politikkovervåkning, påvirkning og dialog.

Les mer om høstens Europaforum.

Les mer om nettverkene presentert her.