Nærmere hundre deltakere fulgte webinaret som diskuterte finansiering av knutepunktutvikling. Se opptak, presentasjoner og oppsummering her.

Gode knutepunkt er nødvendig for å fremme en flerkjernet utvikling i hovedstadsregionen og landsdelen. Samtidig vet vi at det økonomiske handlingsrommet i offentlig sektor vil reduseres fremover og fremtvinge strammere prioriteringer. Behovet for effektive finansieringsmodeller for offentlig infrastruktur vil bli enda sterkere.

Med dette som bakteppe arrangerte Osloregionen og Østlandssamarbeidet et webinar om finansiering av knutepunktutvikling 24. november. Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide? Hvordan lager vi gode samarbeidsmodeller med næringslivet som sikrer medfinansiering? Hva er potensialet for inntektsgenerering?

Om programmet

På webinaret fikk deltakerne en innføring i veilederen for knutepunktutvikling og viktige suksessfaktorer fra Ellen Haug i Bane NOR Eiendom. Flere kommuner la frem konkrete eksempler. Elin Weggesrud fra Holmestrand presenterte utviklingen av Sande sentrum. Arthur Wøhni fra Bærum delte erfaringer fra Fornebu, mens Terje Pettersen fra Moss fortalte om utviklingen rundt den nye jernbanestasjonen.

Daniel Siraj fra OBOS så på knutepunktutvikling fra en utbyggers perspektiv, mens Jafar Altememy fra Viken kollektivterminaler fortalte om hvordan de skaper inntekter fra egen infrastruktur og eiendom for å utvikle kollektivtilbudet raskere.

Webinaret ble avsluttet med en oppsummering fra Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo.

Krevende prosesser krever tillit og forutsigbarhet

Deltakerne fikk høre om hvordan knutepunktutvikling og stedsutvikling er tett sammenvevd. Her har kommunene den viktigste rollen. Mange aktører fra offentlig sektor og næringslivet deltar i komplekse prosesser hvor ansvaret for gjennomføring er fordelt mellom ulike delprosjekter.

Dette kan gi utfordringer med både finansiering og fremdrift. Kompleksiteten kan føre til lange prosesser over flere år, hvor utskiftning av nøkkelpersoner kan bremse progresjonen og svekke legitimiteten til prosjektene.

Derfor er det viktig å skape en felles forståelse av et helhetlig prosjekt, med fokus på deling av verdier og at prosjektet har solid forankring blant alle aktørene. Likevel kan det være et paradoks at vi fremdeles har en sektorisert planlegging og gjennomføring.

Gode prosesser der planarbeid og finansieringsmodeller ses i sammenheng kan bidra til mer realistiske prosjekter med større forutsigbarhet. Det ble understreket at plan- og bygningsloven bør forenkles og i større grad åpne opp for offentlig-privat samarbeid gjennom utbyggingsavtaler for både teknisk og sosial infrastruktur. Regelverket bør også gjøre det mulig å kreve inn bidrag fra aktører som kommer inn i prosjektene senere i prosessen..

Viktigheten av realisme i prosjektene ble fremhevet. Samtidig ble det stilt spørsmål ved om store og vellykkede utviklingsprosjekter som er gjennomført nødvendigvis fremstod som realistiske da de ble planlagt.

Flere av innlederne vektla at en hovedfaktor for godt samarbeid er tillit. Tillit kan gjøre det lettere å ta risiko og bidra til at problemer som dukker opp løses på en god og enkelt måte. Samtidig kan det være krevende å bygge opp gode tillitsrelasjoner. For aktørene i både offentlig og privat sektor er det nødvendig med kompetanse og forståelse for hvordan de andre partene vurderer og prioriterer.

Det ble også vist eksempler på hvordan inntekter fra reklame, tjenestetilbud og tomteutnyttelse kan bidra til at utviklingsprosjekter for kollektiv infrastruktur realiseres på mye kortere tid.

Presentasjoner

Innledning – flerkjerneutvikling stedsutvikling og knutepunkter, Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionen

Hvordan skape et godt knutepunktprosjekt, Ellen Haug, prosjektdirektør Bane NOR Eiendom

Utviklingen av Fornebu, Arthur Wøhni, kommunaldirektør Bærum kommune

Områdemodell for Sande, Elin Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune

Nye Moss stasjon, Terje Pettersen, rådgiver samfunnsutvikling Moss kommune

Knutepunkt som inntektskilde, Jafar Altememy, administrerende direktør Viken kollektivterminaler

Hva gjør knutepunktutvikling attraktivt for utbyggere, Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS

Opptak