I forkant av representantskapets møte den 6 november ble det gjennomført et digitalt dialogmøte mellom Østlandssamarbeidets politiske ledelse representanter fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

Ove Skovdahl, spesialrådgiver i Jernbanedirektoratet, gav en oppdatering om arbeidet med NTP 2022-2033. Han orienterte om at Jernbanedirektoratet fokuserer på tilbudsforbedringer for personer og næringsliv, såkalte  effektpakker:

– Fra ett tog annenhver time til ett tog i timen i Oslo-Gjøvik
– Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (indre IC)
– Flere og raskere tog på Dovrebanen og Østfoldbanen
– Mer gods på bane – bedre kapasitet for godstransporten

Se flere av effektpakkene i Skovdahls presentasjon.

Skovdahl understreket i møtet  at den økte satsningen på  jernbane betyr mer enn utbygging av ny infrastruktur.
— Det kan også bety bedre tilbud på strekningene vi allerede har, samt vedlikehold og forbedringer på infrastruktur som allerede er bygd. Jernbanedirektoratet prioriterer å fullføre eksisterende prosjekter, før nye  prosjekter igangsettes.

Mange pågående prosjekter

Anne Siri Haugen og Stine Undrum fra Bane NOR gav representantskapet en oppdatering om viktige prosjekter på de ulike banestrekningene på Østlandet: Nytt dobbeltspor dra Drammen til Kobbervikdalen, og 14 km ny strekning med dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker som har planlagt åpning i 2025. Disse prosjektene vil kunne bidra til at det blir fire avganger i timen fra Oslo til Skien.

På Østfoldbanen skal Bane NOR bygge 17 km nytt dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut like utenfor Fredrikstad. Når strekningen Haug-Seut står ferdig, dobles togfrekvensen til Fredrikstad og reisetiden forkortes.

På Dovrebanen skal det bygges dobbeltsporparseller mellom Åkersvika og Lillehammer. Disse tiltakene vil bidra til å redusere reisetiden fra Oslo S – Lillehammer til 1 time og 48 minutter og at man i tillegg kan ha to tog i timen.

Representantene fra Bane NOR anser det som helt nødvendig å bygge en ny togtunnel i Oslo for å skille region og lokaltrafikken – dette fordi det blant annet vil gi langt høyere punktlighet.

Last ned presentasjonen til Siri Haugen og Stine Undrum her.

Intercity – et kinderegg med fordeler
Even Aleksander Hagen, leder av representantskapet, takket innlederne for sine innlegg og avsluttet med å understreke viktigheten av InterCity for innbyggerne på Østlandet.

— InterCity-utbyggingen representerer ryggraden i det fremtidige jernbanenettet i Norge og kobler Vestlandet, Østlandet og Trøndelag tettere sammen, samtidig som Norge knyttes tettere til jernbanenettet i Sverige og videre til kontinentet.

Hagen trakk også frem klimaperspektivet ved IC-satsingen:

— Utbyggingen av InterCity vil bidra til at Norge når sine klimamål. InterCity bidrar til mindre trafikk på veiene, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Kortere reisetider med jernbane vil i tillegg øke jernbanen sin konkurransekraft i forhold til transport med fly.

Budsjett, handlingsplan og Østsamung

På representantskapsmøtet i forlengelsen av dialogmøtet med Bane NOR og Jernbanedirektoratet ble Østlandssamarbeidets kommunikasjonsstrategi for InterCity vedtatt.

Østlandssamarbeidets strategi frem mot 2030 ble drøftet og budsjett og handlingsplan for 2021 vedtatt.

På møtet fikk også representantskapet møte det nyetablerte arbeidsutvalget i Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk (Østsamung) bestående av: Nicolay Bennett Rennemo fra Oslo, Eline Momrak fra Vestfold og Telemark, Ronja Borgemyr fra Viken og Ingrid Elisabeth Volungholen fra Innlandet.

Her kan du lese mer om Østsamung og Østsamungs arbeidsutvalg.