Grensekryssende tog kan være nøkkelen til effektiv og klimavennlig transport av både mennesker og gods. Likevel har det de siste årene vært satset sterkere på vei og fly enn tog. Slik behøver det ikke å være, men da må det satses både nasjonalt og internasjonalt. Grensekryssende togforbindelser i Norden er foreløpig svært beskjedent omtalt i underlaget  til Nasjonal transportplan. Viktige strekninger står i fare for å ikke bli inkludert i revisjonen av EUs Transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) i 2021. Dette gjelder for eksempel planene om jernbane fra Oslo til Stockholm, og til Gøteborg videre ut i Europa.

Derfor inviterer Østlandssamarbeidet, samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor til webinar for å:

 • Øke kunnskap og bevissthet om TEN-T programmet og grensekryssende transport med hovedvekt på jernbane.
 • Dele kunnskap om ulike prosjekter som berører korridorene Oslo – Gøteborg – København – Hamburg og Oslo – Stockholm
 • Sette i gang prosesser for å legge til rette for alternative finansierings- or organiseringsformer for jernbane generelt og grensekryssende jernbanestrekninger spesielt.
 • Bidra til å etablere allianser og utvikle strategier for å påvirke prosessene i EU til å satse mer på TEN-T i Norden, både i korridoren Oslo – Gøteborg – København – Hamburg og Oslo – Stockholm (Ørebro)

Til webinaret har vi invitert kunnskapsrike og inspirerende innledere som fra ulike ståsteder vil belyse disse problemstillingene for å gi grensekryssende togforbindelser sin fortjente plass på den samferdselspolitiske agendaen. Blant dem er:

 • Pat Cox, European Coordinator for the TEN-T Scandinavian-Mediterranean Corridor, Europakommisjonen, DG Move
 • Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd i Norges delegasjon til EU
 • Rebecca Rosenquist Elliott, assisterende direktør, STRING Network
 • Jonas Karlsson, VD Stockholm – Oslo 2:55
 • Kai Eide, leder av Norsk – svensk handelskammer
 • Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet
 • Børje Lundvall, tidligere sjefsanalytiker i Den Nordiske investeringsbanken (NIB)

 

Webinaret foregår digitalt 23. oktober 2020 fra kl. 09:30 til 12:00.

Påmelding gjøres her innen 20. oktober.

Registrerte deltagere vil få tilsendt lenke i forkant av arrangementet. Vi ber om at du logger deg på i god tid før webinaret starter.