8. juni ble fagpolitisk utvalg i næring og kompetanse konstituert. Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, ble valgt til leder av utvalget.

Næring og kompetanse er et nytt satsningsområde for Østlandssamarbeidet. Beslutningen om å etablere det nye fagpolitiske utvalget baserte seg på arbeidet til en politisk styringsgruppe som vurderte Østlandssamarbeidets roller og oppgaver etter regionreformen.

Mandag 8 juni ble det nye fagpolitiske utvalget konstituert. Både politikere med ansvar for nærings- og kompetansepolitikk i fylkeskommunene er medlemmer av utvalget. Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, ble valgt som leder. Evensen ser frem til å starte på den nye oppgaven.

— Det er svært spennende å få lede arbeidet med å utvikle samarbeidet om næring og kompetanse i Østlandssamarbeidet fremover. Fordi næringsliv og arbeidsmarked ikke følger fylkesgrensene er det viktig med dialog og samarbeid i regionen.

Evensen forklarer at regional kompetanseutvikling er avgjørende i overgangen fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi og om vi ønsker å nå bærekraftsmålene.

— Det er nødvendig at vi ser nærings- og kompetansepolitikken i sammenheng for å fremme bærekraftig utvikling og grønn omstilling, sier Evensen.

Østlandssamarbeidet viderefører samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning

På møtet ble det besluttet at felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på Østlandet skal revideres. I forbindelse med behandlingen av saken fikk utvalget en orientering om Høyskolen for yrkesfag av Inge Myklebust, daglig leder og rektor. Høyskolen er et innovativt samarbeid deleid av tre av fylkeskommunene, som per i dag tilbyr en bachelor i byggeplassledelse, med flere utdanningstilbud under utvikling.  Myklebust understreket at samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning på Østlandet hadde vært avgjørende for at høyskolen ble etablert.

Utvalget fikk også en orientering fra lederen av Østlandssamarbeidets fagskolegruppe, Sigrun Bergseth, om endringer i fylkeskommunenes oppgaver innenfor høyere yrkesfaglig utdanning de siste årene og behovet for å revidere strategien.

Nytt utvalg med en historisk arv i Østlandssamarbeidet

Næringspolitikk har vært en del av Østlandssamarbeidets virksomhet tidligere selv om det aldri har eksistert et eget fagpolitisk utvalg med næringspolitikere. Etter etableringen av Østlandssamarbeidet ble det i 1994 opprettet et næringssjefsforum under kontaktutvalget, men gruppen ble avviklet i 2003. Næringsutvikling var en del av Østlandssamarbeidets visjonserklæring fra 1997.

Fra 2005 til 2008 hadde Østlandssamarbeidet et program for «verdiskapning og kompetanse» med deltakere fra fylkeskommunene, universitets- og høgskolesektoren, Innovasjon Norge, SIVA og partene i arbeidslivet. Det tematiske ansvaret ble overført til kompetansegruppa under fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskapning, etablert i 2009. Medlemmene av dette utvalget var politikere med ansvar for opplæring og kompetanse, ikke næring. Det nye fagpolitiske utvalget for næring og kompetanse er opprettet for å få et sterkere fokus på næringspolitikk og skape bedre forutsetninger for å se nærings- og kompetansepolitikken i sammenheng.