Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjøprosjektet «Let’s Communicate!» som norsk partner.  Den første prosjektperioden ble avsluttet i januar 2019 og basert på en ny søknad ble finansiering for en andre periode innvilget i februar 2019. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjøsamarbeidet – inkl. Østersjøstrategien og Interreg Østersjøprogrammet – til norske aktører.

Det nye Let’s Communicate prosjektet løper fra februar 2019 til august 2021. Første partnermøte ble gjennomført i Gdansk i juni 2019. I prosjektet viderefører vi informasjons- og kommunikasjonsarbeidet fra første periode, samtidig som det skal jobbes tettere inn mot nasjonale myndigheter (departement og direktorat) og andre for å øke bevisstheten og engasjementet i Østersjøsamarbeidet. I november 2019 ble det gjennomført møter med Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kulturdepartementet og i mars 2020 ble det gjennomført møte med Klima- og miljødepartementet. Arbeidet blir nært koblet til prosessen rundt Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027.

Gjennom Let’s Communicate prosjektet deltar Østlandssamarbeidet også i dialog med Russland og i kommunikasjonen mellom Østersjøstrategien og den russiske strategien for Nord-Vest Russland. Østlandssamarbeidet er, på vegne av Norge, medlem i koordineringsgruppa for Østersjøstrategiens samarbeid med nabolandene (HA Neighbours) – dvs. Norge, Russland, Hviterussland og Island. Østlandssamarbeidet leder også BSSSCs ad hoc arbeidsgruppe for Østersjøstrategien og revisjon av handlingsplanen for denne.

 

Les om Østlandssamarbeidets planlagte aktiviteter her.