Internasjonalt fylkesnettverk var samlet i Kirkenes 4 og 5. mars for å diskutere samarbeid mellom Norge og Russland, EU-programmer og Europapolitisk forumI nettverket har Østlandssamarbeidet ansvar for å koordinere arbeidet med EU-programmer 

Fylkesnettverket ble ønsket velkommen av ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, og fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech. Rafaelsen framhevet at internasjonalt samarbeid ligger i DNAet til Kirkenes og Sør-Varanger kommune: «Det er et varmt vennskap over grensen her i Nord!» 

Samarbeid mellom Norge og Russland i nord var hovedtema for samlingen som ble arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune. Både Norges generalkonsul i Murmansk og Russlands generalkonsul i Kirkenes orienterte om forholdet mellom de to landene.  

— Det er interesse fra begge sider i å opprettholde stabile og forutsigbare relasjoner over grensen. Folk-til-folk-samarbeidet er sentralt og det ligger potensial for mer og bedre samarbeid framover  blant annet innen turisme, sa den russiske generalkonsulen, Nikolay Konygin.  

Østlandssamarbeidet har siden 2018 hatt koordineringsansvar for fylkesnettverkets arbeid med EU-programmer for perioden 2021-2027. Etter en lengre periode med påvirkning og innspill overfor nasjonale myndigheter kunne Ann Irene Sæternes, fagsjef Europa i Østlandssamarbeidet, presentere de programmer som Norge foreløpig har meldt interesse for til Europakommisjonen. Fylkesnettverket konstaterte med skuffelse at LIFEprogrammet ikke var med på listen. I lys av dette ble det understreket at bred norsk deltakelse i Interreg-programmene nå er av enda større betydning, da Interreg vil være det eneste instrumentet for bredt europeisk samarbeid innenfor klima, bærekraft og grønn omstilling i lys av European Green Deal 

Mandat og organisering av Kommunal- og moderniseringsdepartementets Europapolitisk forum stod også på dagsorden på samlingen. Sæternes representerer fylkeskommunene den nasjonale arbeidsgruppa for forumet og benyttet anledningen til å presentere noen mulige alternativer for framtidig organisering av forumet. 

Neste samling i internasjonalt fylkesnettverk blir i september med Agder fylkeskommune som vertskap.  

 Internasjonalt fylkesnettverk ble etablert i 2009 og består av internasjonale koordinatorer/rådgivere i alle de norske fylkeskommunene samt regionskontorene i Brussel. Nettverket er et uformelt nettverk og en arena for informasjon og kunnskapsformidling, erfaringsutveksling og samhandling i viktige saker inn mot nasjonale myndigheter. Vertskapet for samlingene går på omgang mellom fylkeskommunene. KS deltar fast på møtene og UD og KMD er ofte tilstede og informerer og deltar i dialog.