På representantskapsmøte 6 mars ble det vedtatt å opprette et politisk Europaforum i Østlandssamarbeidet. Politikerne i representantskapet møtte også representanter fra UD og EUs delegasjon til Norge for å diskutere Brexit, prioriteringene fra den nye Europakommisjonen og ‘European Green Deal’.

Møtet starter med en presentasjon av Atle Leikvoll, leder av den regjeringsoppnevnte brexit-task force gruppa og leder for den norske forhandlingsdelegasjonen fra utenriksdepartementet. Gruppen består av representanter fra alle departementene, men ledes av utenriksdepartementet. Leikvoll oppdaterte representantskapet om status for brexit, hvordan dette påvirker Norge og hvordan regjeringen arbeider for å ivareta norske interesser i Storbritannia etter at de forlot EU. Til stede i møtet var også Wolfgang Behrendt, ambassaderåd hos Norges delegasjon til EU. Han presenterte den nye Europakommisjonen sine prioriteringer og gav en introduksjon til ‘European Green Deal’ – Europas nye vekststrategi. Hensikten med strategien er å kutte utslippene samtidig som den skal skape arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten til EU-borgerne.

Leder av representantskapet, Even Aleksander Hagen (fylkesordfører i Innlandet), følger brexit tett.

— I alle fylkene på Østlandet finnes det næringer som har Storbritannia som et svært viktig marked. Det er derfor viktig for oss at regjeringen legger til rette for gode avtaler med Storbritannia slik at vi kan gi disse bedriftene forutsigbarhet og gode rammevilkår (vi er glade for at regjeringen har satt sammen en meget kompetent task force på dette), sier Hagen.

Østlandssamarbeidets Europaforum 

For å støtte opp om det arbeidet som gjøres på ulike samfunnsområder og som et supplement til fylkeskommunenes egne internasjonale prosjekter, ble det på møte i representantskapet 24. januar i besluttet å etablere et europaforum i Østlandssamarbeidet. Den endelige organiseringen av forumet inkludert anbefaling av politisk styringsstruktur ble vedtatt på representantskapsmøtet 6. mars.

Østlandssamarbeidet Europaforum skal være en møteplass for politikere fra de tre fylkeskommunene og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog. Forumet vil;

 • være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål,
 • påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale myndigheter – både formelt og uformelt,
 • gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner,
 • bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne,
 • være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum,
 • bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til regjeringens Tyskland-strategi, Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING).
 • bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet

Østlandssamarbeidets Europaforum vil bestå av politikere med følgende ansvar/porteføljer:

 • verv i europeiske organisasjoner (som AER, BSSSC, CPMR, NSC, Euromontana, EuroCities, o.l.),
 • politiske ansvarlige for europapolitisk samarbeid i fylkeskommunene/Oslo,
 • medlemmer i nasjonalt Europapolitisk forum,
 • deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper,
 • deltakere/observatører i STRING og Scandria Alliance,

Representantskapet valgte AnneMarte Kolbjørnshus (Innlandet fylkeskommune) som leder og Gunn Marit Helgesen (Vestfold og Telemark) som nestleder.

Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i arbeidet på andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og kompetanse, miljø og klima og ungdomsmedvirkning.

 Hagen er fornøyd med at Østlandssamarbeidet nå har vedtatt et europapolitisk forum.

— Det vil ikke bare bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne, det vil også gi oss større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner og institusjoner, sier Hagen.