Østlandssamarbeidet deltok i første møte i styringsgruppen i Scandria Alliance i Berlin, 20 januar.

Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandsamarbeidet var til stede på første møte i styringsgruppen til Scandria Alliance 20 januar 2020. Scandria Alliance er et nettverk bestående av aktører i Skandinavia og Sentral-Europa som ønsker å innføre et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 fra Skandinavia i nord, gjennom Østersjøregionen og til Middelhavet i sør. Styringsgruppemøtets hensikt var å drøfte strategien for det videre arbeid i alliansen, å få etablert tre faggrupper (clean fuel, cross border infrastructure, multimodality and digitalisation), samt presentasjon og status fra hver av medlemsorganisasjonene. Østlandssamarbeidet er representert i styringsgruppen ved sekretariatsleder Jon Petter Arntzen. Viken er representert i faggrupen clean fuel og Cross Border Infrastrucutre, mens Vestfold og Telemark er i gruppen Multimodality and Digitalisation.

Hvorfor Scandria?

De skandinaviske og sentraleuropeiske regionene har en lang historie med samarbeid i næringsliv, infrastruktur og regional utvikling. Gjennom prosjektet Scandria®2Act (2016–2019) etablerte flere regioner og aktører et godt samarbeid. For å kunne fortsette sitt strategiske samarbeid utover prosjektperioden, ble kjernemedlemmene i Scandria®2Act enige om å etablere et partnerskap, kalt Scandria®Alliance. Visjonen med Scandria®Alliance er å samarbeide med EU, medlemsland, regioner og andre relevante interessenter for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen og regionene som er involvert langs korridoren fra Skandinavia til Middelhavet.

For Østlandssamarbeidet står politisk samarbeid langs Scandria-korridoren høyt på agendaen. Østlandssamarbeidet bestemte seg derfor for å delta i etableringen av Scandria®Alliance, med sikte på å sikre et langsiktig transnasjonalt interregionalt partnerskap og samarbeid.

  • De siste årene har vi opplevd økte transportmengder mellom Norge og Europa, og vi forventer ytterligere vekst i årene som kommer. Derfor er et skifte fra vei til jernbane eller skipsfart er viktig. Scandria Alliance er en god plattform for å lobbe sammen med aktører fra andre land for å få til dette, sier sekretariatsleder Arntzen.