Østlandssamarbeidet deltar på høringen i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite tirsdag 22. oktober. Det er naturlig nok InterCity som vies mest oppmerksomhet etter at det er skapt ny usikkerhet om fremdriften i prosjektet. I tillegg vil Østlandssamarbeidet denne gangen fokusere på grensekryssende infrastruktur (mot Gøteborg og Stockholm), byvekstavtaler, overføring av Sams veiadministrasjon til fylkeskommunene og vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene.

I tillegg ønsker Østlandssamarbeidet å fokusere på at Stortinget i juni 2017 vedtok et mål om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal reduseres med 50% innen 2030. Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune mener at dette må være styrende for all innsats og aktivitet i transportsektoren både nasjonalt og lokalt og at dette legges til grunn for Stortingets videre arbeid med statsbudsjettet for 2020.

Hele høringsuttalelsen kan leses her

På høringen vil Østlandssamarbeidet være representert med:

  • Olav Moe (Kr.F), leder i ØS sitt fagpolitiske utvalg
  • Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Hedmark
  • Kåre Pettersen (V), fylkesvaraordfører i Vestfold