Kontaktutvalg besluttet i 2018 at Østlandssamarbeidet skulle delta i etableringen av Scandria Alliance. I alliansen deltar også andre svenske, finske og tyske regioner. Anette Solli og Siv Jacobsen (vara) er utpekt til å være Østlandssamarbeidets representanter i de politiske møtene i alliansen. Valg av representanter for perioden 2020-2023 vil gjøres i forbindelse med konstitueringen av nytt kontaktutvalg i januar 2020.

Alliansen vil i oppstarten fokusere på følgende tema:

  • Grensekryssende infrastruktur
  • Clean fuel (klimagassutslippene må ned !)
  • Digitalisering og multi-modal transport

I det videre arbeid skal man utvikle felles prosjekter, gjennomføre seminarer/konferanser og utveksle informasjon/kunnskap. Der det er mulig skal man også utforme felles politikk og uttalelser – og da gjerne i samarbeid med andre regionale partnerskap.  På denne måten vil regionene og byene få en tydeligere stemme ovenfor nasjonale myndigheter og EU.

Berlin-Brandenburg har formannskapet for alliansen frem til 2021. En administrativ styringsgruppe vil ha det overordnede ansvaret for alliansens ulike operative aktiviteter og denne gruppen vil konstitueres i januar 2020 der Jon Petter Arntzen representerer Østlandssamarbeidet.

I løpet av høsten vil det etableres tre arbeidsgrupper som får ansvar for det løpende arbeidet i prosjektet. Fylkeskommunene på Østlandet vil nå inviteres til å delta i det videre arbeid og deltagelse i de ulike arbeidsgruppene.

Deltagende regioner gjennomførte et forberedende arbeidsmøte i Berlin 30. september, der arbeidsprogrammet for alliansen ble drøftet.