Tidligere i sommer la Regjeringen frem sin ny og reviderte Tysklandsstrategi. I dokumentet peker Utenriksdepartementet på de nære og tette forbindelsene mellom Norge og Tyskland, og i den nye strategien legger man vekt på at samarbeidet skal forsterkes og intensiveres  på en rekke samfunnsområder. Samarbeidet mellom regionene i nord-Tyskland og norske fylkeskommuner omtales også og følgende tiltak trekkes frem:

 

 • Vidareutvikle det regionale samarbeidet med Tyskland. Oppfølging:
  Utanriksdepartementet i samarbeid med KS, kommunar og fylkeskommunar, og
  ambassaden i Berlin.
 • Støtte opp om det transnasjonale programsamarbeidet i Austersjøregionen og
  Nordsjøregionen der både norske fylkeskommunar og tyske delstatar er aktive, med
  vekt på næringsliv. Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunalog
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.
 • Utforske utsikter til gjensidig næringssamarbeid med utgangspunkt i norske og
  tyske regionale fortrinn i marin og maritim sektor. Oppfølging: Ambassaden i Berlin
  i samarbeid med Østlandssamarbeidet, relevante fagdepartement og dei nordtyske
  delstatane.
 • Fremje norsk-tysk regionalt samarbeid innan ramma av EUs austersjøstrategi.
  Oppfølging: Utanriksdepartementet i samarbeid med Kommunal- og
  moderniseringsdepartementet, Østlandssamarbeidet og ambassaden i Berlin.

 

Hele strategidokumentet kan leses her: Tysklandstrategi