Følgende  pressemelding er sendt nasjonale og regionale media på Østlandet – og med kopi til Samferdselsdepartementet, Jernbanediretoratet og Bane Nor:

 

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet – et samarbeidsorgan for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune:

Intercity – viktig for byutvikling

 

I arbeidet med ny nasjonal transportplan for 2022-2033 har Regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gitt beskjed om at man ønsker seg mer samferdsel for hver krone. I Aftenposten 22. juli følges dette opp av jernbanedirektør Kirsti Slotsvik som stiller spørsmål ved om det er riktig å bruke så mye ressurser på nye  jernbanestasjoner i byene på Østlandet.

 – Østlandssamarbeidet er også opptatt av at offentlige midler skal brukes effektivt og mener at dette best sikres ved at man ser jernbaneutbyggingen og byutvikling i sammenheng, sier leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg Roger Ryberg.

 

Østlandssamarbeidet viser til at det har vært bred enighet – både i embetsverket og i det politiske miljø –  om at kollektivknutepunkter bør etableres og lokaliseres slik at det bidrar til økt kollektivtrafikk, sykkel og gange. Både for fylkeskommunene og for byene på Østlandet er det viktig at fremdriften i arbeidet med ny InterCity opprettholdes og at man får etablert effektive, attraktive og moderne trafikknutepunkter i byene på Østlandet  slik at toget blir et reelt alternativ for folk flest. Man bør derfor raskt få på plass nødvendige planavklaringer slik at man unngår unødig båndlegging av arealer i byene og kommunene langs de ulike traseene. De aller fleste byene er allerede kommet langt i dette arbeidet.

 

  • Jernbanedirektøren sine uttalelser, der det blant annet antydes at det kan bli aktuelt å se nærmere på lokaliseringen av enkelte stasjoner, har derfor skapt usikkerhet og bekymring i det politiske miljøet Vi er bekymret for at de nye signalene fra jernbanedirektoratet kan føre til ytterligere forsinkelser på InterCity-utbyggingen. Også Østlandssamarbeidet er selvsagt opptatt av at offentlige midler skal brukes effektivt, men en må ikke ha et ensidig sektorperspektiv der man kun vurderer hva som er teknisk/økonomisk nødvendig for jernbanen. Det er viktig å ha med seg at investeringene i nye traseer og nye jernbanestasjoner også bør bidra til byutvikling, sier Roger Ryberg som er fylkesordfører i Buskerud og leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg.

 

Østlandssamarbeidet forutsetter at Samferdselsdepartementet sørger for at man i den videre planlegging og utbygging av InterCity samtidig bidrar til utvikling av moderne, attraktive og bærekraftige byer i regionen. Rask avklaring når det gjelder trasevalg og lokalisering av stasjonsområdene/trafikknutepunktene er avgjørende slik at Stortingets forutsetning om ferdigstillelse av InterCity innen 2032/2034 blir fulgt opp.

 

Oslo, 31. juli 2019

Roger Ryberg.

Leder av Østlandssamarbeidets kontaktutvalg