Når kontaktutvalget møtes 8. mars skal strategidokumentet til ny Østlandspakke diskuteres. InterCity er fortsatt det viktigste fellesprosjektet som fylkeskommunene ønsker å fremme ovenfor Regjeringen når ny nasjonal transportplan for 2022-2033 skal utformes. I forslaget til nytt strategidokument utfordres nå fylkeskommune til å gi klima og miljø større vekt når man skal prioritere mellom ellers gode tiltak.

I transportsektoren har Stortinget vedtatt at man skal redusere klimagassutslippene med 50% innen 2030. Hovedutfordringen på Østlandet de neste årene vil derfor være å bygge ut kapasitet og infrastruktur for å transportere mer gods og flere mennesker – samtidig som klimaavtrykket reduseres. I utkastet som nå presenteres for politikerne legges det opp at til at man skal prioritere prosjekter som bidrar til å nå målet om 50% reduksjon i klimagassutslippene.