Østlandssamarbeidet er medarrangør for EUs 10.  Østersjøforum i Gdansk 12. og 13. juni 2019.  – For Østlandssamarbeidet er det en stor ære å få delta i forberedelsene og gjennomføringen av denne viktige konferansen. Planleggingen er kommet godt i gang, og årets forum vil bli svært spennende med fokus på sirkulær- og delingsøkonomi, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen. Østlandssamarbeidet har i 2017-2019 formannskapet i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) og dette er også bakgrunnen for at Østlandssamarbeidet nå har fått denne muligheten.

EUs Østersjøstrategi (EU Strategy for the Baltic Sea Region, forkortet EUSBSR) er EUs makrostrategi for Østersjøområdet (Sverige, Danmark, de baltiske landene, Polen, Tyskland og Finland). Østersjøstrategien tar sikte på å styrke samarbeidet mellom EU-landene i Østersjøregionen for å bedre kunne takle en rekke felles utfordringer for landene i regionen. Miljøtiltak, mindre økonomiske forskjeller og bedre infrastruktur er prioriterte politikkområder. Det fokuseres også på gode relasjoner til tredjeland – som Norge og Russland. Hvert år arrangeres et årlig forum der statsoverhoder, utenriksministere samt representanter fra alle nivåer av offentlige organer, akademia, privat næringsliv og organisasjonsliv møtes for å diskutere utviklingen og utfordringene i Østersjøregionen.

Det 10. årlige forumet for EUSBSR vil bli avholdt i Gdańsk 12.-13. Juni 2019. Hovedarrangøren er Pomorskie-regionen i Polen, med BSSSC/Østlandsamarbeidet som medarrangør. Arrangørene har også et tett samarbeid med EU-kommisjonen, det polske utenriksdepartement og flere andre partnere. Teamet for årets forum er «deling- og sirkulærøkonomien som løsning på demografiske utfordringer i Østersjøregionen».

Sirkulær- og delingsøkonomien som løsning på demografiske endringer

Demografiske endringer  (økt alderdom, fraflytting, migrasjon og økt urbanisering) har stor betydning for utviklingen i landene rundt Østersjøen. Det er utfordringer på en rekke områder som f.eks:

  • mobilitet og arbeidsmarked,
  • helsevesen og trygdeordninger,
  • sosial struktur, familiepolitikk og kultur,
  • produksjons- og forbruksmodeller,
  • bruk av ikke-fornybare ressurser,
  • næringsliv og verdiskaping.

Økt kunnskap om sirkulær- og delingsøkonomi har stor betydning – spesielt i forhold til klima og miljø. Hvordan skape nye arbeidsplasser, sikre økonomisk utvikling og fremme klimavennlige løsninger samtidig som man reduserer bruken av ikke- fornybare ressurser? Mer kunnskap og økt satsing på innovasjon og ny teknologi vil være avgjørende. Ifølge tall fra EU-kommisjonen antas det at en slik optimalisering av ressursbruken i hele verdikjeden kan redusere bruken av ikke-fornybare ressurser med om lag 17-24% til 2030.

Årets forum vil derfor forsøke å svare på følgende spørsmål:

  • Hva kan være delings- og sirkulærøkonomiens rolle i å løse Østersjøregionens demografiske utfordringer?
  • Hvordan kan den offentlige politikken på alle nivåer bli tilpasset for å bruke deling- og sirkulærøkonomien som svar vår demografiske utfordringer – samt forbedre konkurranseevnen og samtidig gi økt velstand?

Årets forum sikter på å få fortgang i hvordan EUSBSR kan bidra til disse temaene. Forumet vil trekke på erfaring og god praksis fra alle tidligere fora i EUSBSR. Som deltaker vil man ha gode muligheter for dybdepolitiske diskusjoner om den siste utviklingen og utfordringene for Østersjøregionen. Forum nr. 10 vil være en god anledning for å synliggjøre betydningen som EUSBSR har hatt for regionen. Forumet vil derfor se på framgangen i regionen som helhet og hva man har lyktes med. Årets konferanse vil også være en ypperlig arena for å vise frem prosjektresultater (i f.eks. Interreg-finansierte prosjekter) eller å finne potensielle partnere for nye prosjektideer.

Videre vil det tiende forumet konsentrere seg om aktører som har reell innflytelse på implementeringen av EUSBSR, inkludert beslutningstakere, prosjekteiere, forskere og offentlige ledere på alle relevante styringsnivåer. Spesielt fokus vil bli gitt til representanter for det sivile samfunn og privat næringsliv.

Merk datoene 12-13 juni nå og følg med på bsssc.com eller https://strategyforum2019.pomorskie.eu