Samferdselsdepartementet vil  tidlig i 2021 legge frem sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 med forventet sluttbehandling i Stortinget i juni 2021. Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes felles arbeid med å få prioritert viktige prosjekter på Østlandet – med InterCity som det aller viktigste fellesprosjektet. I første omgang utarbeides nå et felles strategidokument fra fylkeskommunene på Østlandet med innspill til transportetatene og departementet. Strategidokumentet vil spesielt fokusere på (1) miljø og mobilitet, (2) nasjonale og internasjonale korridorer, (3) intercity og (4) byenes og byområdenes spesielle utfordringer. Fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet har det politiske ansvaret og møtes neste gang 8. februar for  å drøfte innholdet i strategidokumentet.