Det er nå klart for det siste møte i kontaktutvalget før sommerferien. Møtet avholdes fredag 8. juni i fylkestingssalen til Akershus fylkeskommune. En rekke ulike saker skal opp til behandling, samtidig som Østlandssamarbeidets rammebudsjett for 2019 skal vedtas. Østlandssamarbeidets ivaretar i 2017 og 2018 sekretariatet for det regionale samarbeidet rundt Østersjøen (BSSSC). I rådmannsutvalgets innstilling foreslås det at formannskapsperioden forlenges til 31.12.2019. En annen viktig sak som skal behandles på kontaktutvalgets møte, er oppnevning av en politisk styringsgruppe som skal drøfte og utarbeide et forslag til oppgaver og roller for Østlandssamarbeidet i forbindelse med regionreformen som trer i kraft 1. januar 2020. Det tas sikte på at gruppen skal legge frem sin innstilling innen 1. februar 2019.

I tillegg til behandling av sakskart fokuseres det særskilt på to tema på møtet. Kontaktutvalget skal drøfte kultur og kulturpolitikk med fokus på internasjonalt samarbeid og talentutvikling. Fylkesordfører i Akershus fylkeskommune innleder til diskusjon.

Konserndirektør Gorm Frimannslund  i BaneNor orienterer om arbeidet og fremdriften med Intercity-prosjektet og det forventes at kontaktutvalgets medlemmer vil gjenta kravet om at dette viktige infrastrukturprosjektet må ferdigstilles i tråd med Stortingets forutsetninger (NTP 2018-2028)