Fagpolitisk fagutvalg for samferdsel besøkte Hamar 26. og 27. april med Hedmark fylkeskommune som vertskap. I tillegg til behandling av sakskart ble det gitt orienteringer om arbeidet med Mjøsbyen (felles areal- og transportløsninger) og spennende informasjon om Nye Veier AS som har fått i oppdrag å bygge nye motorveger flere steder i Norge. Ordfører Einar Busterud i Hamar tok utvalget med på byvandring og informerte om byens historie og utfordringene med byutvikling. En viktig avgjørelse for Hamars framtid er valg av trase for ny jernbane gjennom byen. Kampen står mellom vestre og østre trase.

På møtet drøftet utvalget en rekke viktige saker  – og fremdriften i arbeidet med Intercity ble prioritert etter at Bane Nor og Jernbanedirektoratet i sitt handlingsprogram har signalisert utsettelser i planlegging og utbygging. Samferdselspolitikerne på Østlandet er bekymret for konsekvensene av dette både for de reisende og for næringslivet i regionen. Usikkerhet om fremdrift og trasevalg er også krevende for mange av byene og kommunene på de ulike IC-traseene.