Østlandssamarbeidet hadde torsdag 15. mars 2018 et konstruktivt møte om InterCity med statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet.

Bakgrunnen for møtet var innspillet og forslaget fra BaneNor til handlingsprogrammet, der planlegging, bygging og ferdigstillelse av InterCity-utbyggingen til Skien, Lillehammer, Halden og Hønefoss skyves ut i tid. Alle de fire delstrekningene på InterCity var representert på møte1.

Det ble fra Østlandssamarbeidet sine representanter uttrykt sterk bekymring for at den vedtatte fremdriften på InterCity-utbyggingen kan bli forskjøvet. Det ble videre vist til at IC-utbyggingen er ryggraden i det fremtidige jernbanenettet i Norge. InterCity binder landsdeler og regioner sammen og det knytter Norge tettere til jernbanenettet i Sverige og videre til kontinentet. InterCity vil bidra til balansert vekst på Østlandet og demme opp for ytterligere press i et belastet hovedstadsområde. InterCity er en viktig del av fjerntogstrekningene, og har dermed stor betydning både for person- og godstrafikken. Mer gods over på bane over lengre strekninger betyr utslippsreduksjoner fra transportsektoren og økt trafikksikkerhet.

Det ble videre understreket at utsatt planlegging og utbygging av InterCity vil være svært uheldig for byene og kommunene langs de fire IC-strekningene når det gjelder byutvikling, arealdisponering og samordnet planlegging/utbygging av vei og bane. Også i forhold til klima og miljø vil utsatt utbygging være svært uheldig. Med gjentatte utsettelser av IC-prosjektet er det også en fare for at tilliten de folkevalgte kan svekkes.

———

Østlandssamarbeidets felles arbeid over mange år for full InterCity-utbygging ble anerkjent og statssekretær Werp var tydelig på at enighet og felles prioritering av InterCity fra fylkeskommunene på Østlandet har vært avgjørende for å bringe InterCity-prosjektet fremover. Samferdselsdepartementet ønsker fortsatt dialog og samarbeid med Østlandssamarbeidet slik at ambisjonen om full InterCity-utbygging kan realiseres så raskt som mulig.

Statssekretæren erkjente at de nye innspillene og forslagene fra BaneNor vedrørende InterCity er svært utfordrende og at det kan bli krevende å holde den vedtatte fremdriften i prosjektet. Samferdselsdepartementet avventer nå forslaget til handlingsplan som Jernbanedirektoratet legger frem 9. april.

Statssekretær Werp avsluttet møte med å oppfordre fylkeskommunene på Østlandet til fortsatt å være konstruktive og å bidra til å finne løsninger slik at de ulike delstrekningene kan bygges ut så raskt som mulig.

[1] Delegasjonen fra Østlandssamarbeidet bestod av Rune Høiseth, ordfører i Larvik (Vestfoldbanen), Jon Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad (Østfoldbanen), Anne Sandum, medlem fylkesutvalget i Buskerud Fylkeskommune (Ringeriksbanen). Dovrebanen var representert v/ fylkesråd i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen og politisk rådgiver Kate Langsethagen, Hedmark fylkeskommune. I tillegg deltok sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.