Torsdag 1. mars markerte Østlandssamarbeidet sitt 25-årsjubileum med Østlandskonferansen 2018 og middag i Oslo rådhus. Det ble en vellykket markering med god deltagelse fra hele regionen. Klikk her for å se fullstendig program for 25. årsjubileumet.

Fylkesordfører i Buskerud og leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg, ønsket velkommen til jubileumskonferansen som ble arrangert hos KS i Oslo. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen representerte Regjeringen på konferansen og gratulerte med 25-årsmarkeringen. Statsråden var opptatt av at Østlandssamarbeidet viderefører sitt arbeid med Intercity, samtidig som han også pekte på  at man i fortsettelsen må se jernbaneutbyggingen i et skandinavisk og europeisk perspektiv. Stortingsrepresentant Ivar Odnes pekte i sitt innlegg på at Østlandssamarbeidet har vært viktig for å samle regionen i viktige spørsmål og trakk spesielt frem arbeidet med Intercity.

Hvordan oppfattes Østlandet og Oslo utenfra? Dette var tema for den første hovedbolken på konferansen. Ambassadør i Belgia og nestleder i Norges EU-delegasjon, Ingrid Schulerud, pekte på betydningen av at fylkeskommunene har et internasjonalt engasjement og hun trakk spesielt frem Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid som viktig i en tid der demokratiet i Europa er under press. Jan Edøy, direktør for Osloregionens europakontor understreket også betydningen av å jobbe på den europeiske arena – og ønsket seg et enda tettere samarbeid med Østlandssamarbeidet i fortsettelsen. Øyvind Såtvedt, direktør i Osloregionens samarbeidsallianse, snakket om omdømmet til regionen. – Folk utenfra ser nok på oss som litt trauste, litt selvgode og ikke så moderne, sa Såtvedt. Arne O. Holm, redaktør i High New North News i Bodø, sa i sitt innlegg at Oslo og Østlandet er svært forskjellig fra Nord-Norge og at utfordringene derfor er forskjellige. Den største utfordringen i nord er å få tak i kvalifisert arbeidskraft og at unge mennesker flytter sørover. I nord er det enda viktigere at man har et godt forhold til Russland.

Andre del av konferansen handlet om Østlandet – en landsdel i endring. Byrådsleder Raymond Johansen snakket om Oslo sin rolle som regionhovedstad og om Oslo som europeisk miljøhovedstad i 2019. Johansen inviterte de øvrige fylkeskommunene til å delta med egne prosjekter/tiltak i denne forbindelse.

Intercity er vår tids Bergensbane, sa Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold i sitt innlegg. Østlandssamarbeidet er unikt og nødvendig og vi har fått til noe sammen.  Men målet er ikke nådd, og Bane Nor’s nyhet om at utbygging av intercity vil bli forskjøvet, gjør ny innsats nødvendig. Forsker Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk Institutt (TØI) derimot betraktet intercity i et verdiskapings- og miljøperspektiv, stilte noen kritiske spørsmål og fikk opp temperaturen ved konferansen. Fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes, understreket i sitt innlegg at veg- og jernbaneutbygging på Østlandet er viktig for å sikre en balansert vekst og utvikling i hele regionen.

Hvordan kan Østlandet lykkes i en verden med økt konkurranse ? Dette var temaet som professor Torger Reve snakket om i sitt innlegg. Han pekte på betydningen av at byer og regioner fremstår som attraktive for kunnskapsbasert næringsliv. Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand snakket om hvordan man kan skape lønnsomme arbeidsplasser utenfor de største byene og trakke fram Kongsberg som et godt eksempel.

Det siste hovedtemaet på konferansen handlet om regionreformen og etablering av nye og større fylkeskommuner. Forsker Gro Sandkjær Hansen fra NIBR orienterte om rapporten fra ekspertutvalget der det foreslås å overføre en rekke oppgaver til de nye fylkeskommunene. Hansen var tydelig på at fylkeskommunene må engasjere seg  for å sikre at ekspertutvalgets forslag bli fulgt opp av Storting og Regjering. Fylkesrådmann i Telemark, Evy-Anni Evensen, var også opptatt av at de nye fylkeskommunene får økt ansvar og nye oppgaver. Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, understreket i sitt innlegg at samarbeidet på Østlandet må videreføres og styrkes slik at man får økt gjennomslag for regionens interesser.

Fylkesordfører i Akershus , Anette Solli, avsluttet konferansen og takket for gode og interessante innlegg.

En oppsummering av sentrale aktiviteter og begivenheter gjennom 25 år.

Presentasjoner på konferansen: