På møte i kontaktutvalget 27/10 ble det bestemt at Østlandssamarbeidet også i år skal delta på budsjetthøringa i transport- og kommunikasjonskomiteen som ledes av Helge Orten (H). Rune Hogsnes fra Vestfold og Siv Jacobsen fra Østfold representerte Østlandssamarbeidet på høringen på Stortinget 31. oktober. I høringen på Stortinget fokuserte Østlandssamarbeidet denne gangen først og fremst på behovet for kontinuitet i planlegging og utbygging av Intercity. Videre pekte man på manglende rammer for vedlikehold av fylkesvegene og viktigheten av rentekompensasjonsordningen som i budsjettforslaget er foreslått tatt bort.  Hele høringsuttalelsen kan leses her:

2017-10-31 Høringsnotat transport og kommunikasjonskomiteen 

Siv Jacobsen pekte avslutningsvis i høringen på systemsvikt i det nasjonale transportplanarbeidet;

  • Det er uheldig at arbeidet med grensekryssende korridorer ikke blir godt nok samordnet mellom de ulike lands myndigheter.
  • Manglende helhetlig tenkning i og med at man i NTP ikke ser riks- og fylkesvegene i sammenheng.
  • For så sikre effektiv og økonomisk utbygging, må skillet mellom ytre og indre Intercity fjernes.