BSSSC avholdte nylig sin tjuefemte årskonferanse. Konferansen var fra 20. – 22. september i Potsdam, Tyskland, med tema: Betydningen av EUs samhørighetsspolitikk for samhold på tvers av grenser i Østersjøområdet. BSSSCs årlige konferanse brakte frem tydelige stemmer fra regionene om fremtidens Europa om at det er behov for mer samarbeid.

Østlandssamarbeidet har formannskapet i BSSSC og hadde dermed en sentral rolle under konferansen. I en fullsatt sal med cirka 200 deltakere var det representanter fra hele Østersjøen – og fra alle politikkområder. Formann i BSSSC, Roger Ryberg, Ordfører i Buskerud Fylkeskommune, åpnet konferansen med å fortelle om den voldsomme utviklingen i Østersjøområdet siden oppstarten av BSSSC i 1993. Muren har falt og det klare skillet mellom øst og vest er ikke i dag like tydelig som før, sa Ryberg. Åpne landegrenser og samarbeid på de fleste områder gjør at man kanskje tar dagens situasjon for gitt. Trenger man fortsatt alle disse ulike plattformene for samarbeid over grenser i Østersjøområdet, spurte Roger Ryberg, før han selv gav svaret: – Jeg tviler ikke et øyeblikk på at politiske arenaer og nettverk som BSSSC er nødvendige og utgjør en forskjell. Den globale situasjonen blir stadig mer anspent og vi må derfor stå sammen om å bestemme hvordan vi ønsker at fremtidens Europa skal se ut. I disse dager har EU åpne høringer om hvilken retning EU og Europa skal ta. BSSSC har bidratt og bidrar betydelig i de pågående diskusjonene gjennom både skriftlige og muntlige høringsuttalelser, fortsatte Ryberg:

– Vi vil følge opp diskusjonene om Europas fremtid og fortsette vårt lobbyarbeid. Vi må være høye og tydelig for å bli hørt – og sammen er vi både sterkere og synligere. Under årets konferanse har vi derfor valgt å fokusere på samarbeid. Vi er her for å fremme enda mer samarbeid over landegrensene for å sammen kunne jobbe enda tettere for en mer bærekraftig fremtid. Vi må samarbeide mer – ikke mindre.

Konferansen hadde en rekke interessante innledere fra EU-nivå, tvernasjonalt nivå (blant annet gjennom flere representanter fra Østersjørådet – CBSS) nasjonalt nivå, samt by og regionalt nivå. Ingrid Schulerud, viseambassadør ved Norges delegasjon til EU, presenterte blant annet hvordan EØS-midlene ble til. Hun mener at det bør stilles sterkere politiske krav for å få tildelt midler fra EUs samhørighetsspolitikk. Under konferansen var det i tillegg en rekke representanter tilstede fra diverse NGOer knyttet til politikkområder som kultur, transport, innovasjon og FNs bærekraftsmål.

Som vanlig under BSSSCs årskonferanse ble BSSSC konferanseresolusjon presentert. Den inneholder en rekke felles standpunkter fra BSSSC regioner om fremtiden for Østersjøområdet – fra ungdomsinkludering til transportkorridorer og, selvfølgelig, fremtiden for EUs samhørighetsspolitikk. Les konferanseresolusjonen her.

Roger Ryberg avsluttet konferansen ved å oppsummere:

– Beskjeden å ta med hjem er at vi må basere vårt arbeid på solidaritet, toleranse og vennskap. Vi trenger hverandre for å lykkes i å danne et bærekraftig samfunn!