Kunnskapsdepartementet la 2. desember 2016 frem fagskolemeldingen – Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden. På møte 10. mars drøftet kontaktutvalget saken og det var enighet om sende over en høringsuttalelse til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og med kopi til Kunnskapsdepartementet. Brevet og høringsuttalelsen finner du her:

2017-03-15 Brev om fagskolemeldingen til KUF-komiteen

Fagskolemeldingen fra Kunnskapsdepartementet finner du her: Fagkolemeldingen