Internasjonalt fagpolitisk utvalg innledet sitt møte 13. mai med et dialogmøte med statssekretær i KMD, Grete Ellingsen. Fokus ble satt på europapolitisk arbeid og regionreformen (Meld.St. 22 (2015-2016)), Interreg og Europapolitisk forum. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene i europapolitikken er viktig, og Ellingsen tok til orde for å styrke felles utnyttelse av arenaer, nettverk og program. Videre ble synliggjøring av nytte og merverdi av programdeltakelse samt markedsføring av de gode eksemplene løftet fram. Betydningen av regionale utviklingsmidler, som basis for deltakelse i europeisk programsamarbeid, ble vektlagt fra fylkeskommunenes side.

Høringsinnspill vedr EUs pakke for sirkulær økonomi fra Østlandssamarbeidet
Referat fra møte 2016-05-13