Loading...
Sakskart 2017-10-05T08:36:09+00:00

Rådmannsutvalget / Sakskart

Rådmannsutvalget – sakskart 5. oktober  2017

Saker til behandling:

27/17 Godkjenning av protokoll – møte i rådmannsutvalget 12. mai 2017

28/17 Orienteringssaker RU-møte 5. oktober

29/17 Lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen

30/17 Ny godsrapport fra Østlandssamarbeidet

31/17 Norsk deltagelse i Scandria Alliance

32/17 ATP-samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen

33/17 Suppleringsvalg fagpolitiske utvalg

34/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum

35/17 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet

36/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019

37/17 Opplegg for KU-møte på Gjøvik 26. og 27. oktober

2017-10-05 Sakspapirer RU-møte

Andre relevante dokumenter til møtet:

2017-05-12 Møteprotokoll

2017-09-27 ScandriaAlliance_Agreement_draft_Version 1.0

2017-09-28 Program Scandria Autumn Conference Berlin

2017-08-28 The Oslo Region Case – final report_v9

2016-06-10 HANDLINGSPLAN ØS 2016-2017

2017-09-26 Kommunikasjonsstrategy 2017-2019

 

Rådmannsutvalget – sakskart 12. mai  2017

13/17 Rådmannsutvalget 16. februar 2017 – godkjenning av protokoll
14/17 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 12. mai 2017
15/17 Oppfølging av NTP og InterCity
16/17 Regionreformen og opplegg for møte 20. juni
17/17 Oppfølging møte med ØstsamUng om miljøsertifisering
18/17 Østlandsutstillingen – årsrapport og regnskap 2016
19/17 40-årsjubileum Østlandssutstillingen 2019
20/17 Mandat fagpolitisk utvalg for kompetanse
21/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum
22/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019
23/17 KU-møte 26. og 27. oktober 2017
24/17 Kontaktutvalgets møteplan 2018
25/17 Møteplan rådmannsutvalget 2018
26/17 Rammebudsjett 2018 for Østlandssamarbeidet

2017-05-12 Sakspapirer RU-møte

Rådmannsutvalget – sakskart 16. februar  2017

Saker til behandling:

1/17 Rådmannsutvalget 7. oktober 2016 – godkjenning av protokoll
2/17 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 16. februar 2017
3/17 Status regionreform
4/17 Foreløpig regnskap 2016
5/17 Årsrapport 2016
6/17 BSSSC-avtale mellom BFK og Østlandssamarbeidet
7/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein 2017
8/17 Stortingsmelding om fagskolene – uttalelse fra Østlandssamarbeidet
9/17 Østlandssamarbeidets arbeid på kompetanseområdet
10/17 Konferanse Grønt Byggskifte
11/17 Status Forprosjekt Smart Spesialisering
12/17 Adm. arbeidsgruppe for vurdering av NTP-samarbeid med Osloregionen

2017-02-16 Møteinnkalling RU-møte

2017-02-16 Orienteringssaker RU-møte

Rådmannsutvalget – sakskart 7. oktober 2016

Saker til behandling:

25/16 Rådmannsutvalget 20. mai 2016 – godkjenning av protokoll
26/16 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 7. oktober 2016
27/16 Regionreformen – status
28/16 Østlandsutstillingen – organisering og økonomi
29/16 Samferdselskonferanse høsten 2017
30/16 Skog- og trenæringen. Konferanse 2017
31/16 Samlokalisering av OR, ORE og ØS fra 1. januar 2017
32/16 Smart spesialisering – forberedelse hovedprosjekt
33/16 BSSSC – Finansering
34/16 Revidert rammebudsjett for 2017
35/16 Program KU-møte på Kongsberg
36/16 Møteplan rådmannsutvalget 2017

2016-10-06 Møtinnkalling ru møte

Rådmannsutvalget – sakskart 20. mai 2016

Saker til behandling:

14/16 Rådmannsutvalget 17. februar 2016 – godkjenning av protokoll
15/16 Orienteringssaker
16/16 Forslag til uttalelse NTP 2018-2029
17/16 Kommunikasjonsplan intercity
18/16 Rådgivningstjenesten i VGS – oppfølging
19/16 Samlokalisering av sekretariatene til ØS, ORE og OR
20/16 Regionreformen – status og videre arbeid
21/16 Smart spesialisering på Østlandet – veien videre
22/16 BSSSC – norsk ledelse og presidentskap
23/16 Handlingsplan Østlandssamarbeidet 2016-2017
24/16 Rammebudsjett 2017 for Østlandssamarbeidet

2016-05-20 Sakspapirer RU-møte

Andre relevante dokumenter:

Notat Nordlandsforskning om SmartSpeialisering, jf sak 21/16
Avtale om samlokalisering, jf sak 19/16

Rådmannsutvalgets sakskart 17.02.2016

Saker til behandling:

01/16 Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 – godkjenning av protokoll
02/16 Orienteringssaker – møte rådmannsutvalget
03/16 Videre arbeid med regionreformen
04/16 Ny og samordet fylkestingsak om regionreformen – oppgaver
05/16 Deltagelse i samarbeidsprosjekt Open Days
06/16 Skog og trenæringen – workshop for økt bruk av tre
07/16 Strategidokument 2016-2019
08/16 Knutepunkter for kollektivtrafikken – ny rapport fra arbeidsgruppe
09/16 Gjennomgående billettering – status og videre fremdrift
10/16 Mellomstorebyer som vekstmotorer
11/16 Smart Spesialisering – forlengelse av forprosjekt
12/16 BSSSC – forespørsel om norsk presidentskap
13/16 Innovasjon i offentlig sektor – skisse til forprosjekt

2016-02-17 Sakspapirer RU-møte

Rapporter knyttet til hhv sak 08/16 og 11/16:

Vedlegg sak 08/16: Rapport om Fylkeskommunen og helhetlig knutepunktutvikling
Vedlegg sak 11/16 Rapport om Smart Spesialisering

Rådmannsutvalgets sakskart 30.10.2015

Saker til behandling:

30/15 Rådmannsutvalget 8. mai 2015 – godkjenning av protokoll
31/15 Rådmannsutvalget 12. august 2015 – godkjenning av protokoll
32/15 Regionreformen – status og videre arbeid
33/15 Regionreformen – Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
34/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen – høring
35/15 Drøftingssaker – samferdsel
36/15 Drøftingssaker Næring og verdiskapning
37/15 Drøftingsnotat – kompetansepolitikk
38/15 Folkevalgtopplæring – internasjonale saker
39/15 Bioøkonomi på Østlandet – felles satsning
40/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019
41/15 Opplegg for møte i kontaktuvalget 19. november 2015
42/15 Konstituering av rådmannsutvalget – valg av leder og nesteleder

2015-10-30 Sakspapirer RU møte

Rådmannsutvalgets sakskart 12.08.15

Saker til behandling:

29/15 Regionreformen – oppfølging etter møte i KU 5. juni 2015

2015-08-12 Sakskart

Rådmannsutvalgets sakskart 08.05.2015

Saker til behandling:

15/15 Rådmannsutvalget 13. februar 2015 – godkjenning av protokoll
16/15 ØstsamUng – oppfølging av dialogen med politiske utvalg
17/15 Skog- og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner
18/15 Forslag om mulighetsstudie – østlandske byer som vekstmotorer for næringsutvikling
19/15 Forslag til vedtekter for Østlandssamarbeidet
20/15 Rammebudsjett for 2016
21/15 Anbefaling om fagpolitiske utvalg for perioden 2015-2019
22/15 Forberedelse til konstituering av nytt kontaktutvalg og nye fagpolitiske utvalg
23/15 Konstituering av nytt kontaktutvalg – foreløpig skisse til opplegg for møtet 19.-20. november 2015
24/15 Kontaktutvalgets møteplan for 2016
25/15 Rådmannsutvalgets møteplan for 2016
26/15 Refusjon for skoleskyss – status for oppfølging av vedtak
27/15 Supplerende saker til kontaktutvalget
28/15 Utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken – innspill til videreføring av diskusjon

RU sakskart 2015-05-08

Rådmannsutvalgets sakskart 13.02.2015

Saker til behandling:

1/15 Rådmannsutvalgets møter 3. oktober og 11. desember 2014 – godkjenning av protokoller
2/15 KVU for kryssing av Oslofjorden – eventuell uttalelse fra Østlandssamarbeidet
3/15 Knutepunkter for kollektivtrafikken – rapport fra arbeidsgruppe
4/15 Gjennomgående billettering – arbeid med forprosjekt og oppfølging
5/15 Forslag til revidert Østlandspakke 2018-2027
6/15 Oppfølging av SKOG22 – nasjonal strategi for skog- og trenæringen
7/15 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – virkemidler for regional innovasjon innenfor Østlandssamarbeidet
8/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.
9/15 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014
10/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte på Hamar
11/15 Utkast til vedtekter for Østlandssamarbeidet
12/15 Regionreformen – foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe
13/15 Om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
14/15 Interreg Østersjøprogrammet – oppstart og deltakelse i Monitoring Committee

RU sakskart 2015-02-13
Knutepunktutvikling 2015-01-22
ØP versjon 2015-02-04
Årsrapport-2014-utkast medium

Rådmannsutvalget sakskart 11.12.2014

Saker til behandling:

26/14 Regionreformen – samordning mellom fylkeskommunene på Østlandet

RU sakskart 2014-12-11

Rådmannsutvalget sakskart 03.10.2014

Saker til behandling:

19/14 Rådmannsutvalgets møte 23. mai 2014 – godkjenning av protokoll
20/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fylkeskommunale virkemidler. Forslag til strategier og strategiske forslag.
21/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
22/14 Billettsamarbeid – gjennomgående billettering
23/14 Nettverket ØstsamUng og forholdet til Østlandssamarbeidets organer
24/14 Scandria®2Act – forespørsel om deltakelse i Interreg-prosjekt
25/14 InterCity-triangelet – uttalelse fra organisasjoner

Referatsaker:

1/14 Innspill til Europarådets kommunalkongress
2/14 Høringsinnspill til EUs urbane agenda

RU sakskart 2014-10-03

Rådmannsutvalget sakskart 23.05.2014

Saker til behandling:

10/14 Rådmannsutvalgets møte 12. februar 2014 – godkjenning av protokoll
11/14 Utvikling av fagskolen – tilbakemeldinger fra fylkeskommunene
12/14 Evaluering av Østlandsutstillingen 2012-2014
13/14 Intern evaluering av arbeidet i ØstsamUng og videre fokus på ungdomsmedvirkning
14/14 Rammebudsjett for 2015
15/14 InterCity-utbyggingen – oppfølging av kommunikasjonsstrategien
16/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fremskaffelse av ytterligere fakta
17/14 Kontaktutvalgets møteplan for 2015
18/14 Rådmannsutvalgets møteplan for 2015

RU sakskart 2014-05-23

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.