Rådmannsutvalget / Protokoll

Rådmannsutvalget – sakskart 5. oktober 2017

Saksnr. Tittel
Saker til behandling
27/17 Godkjenning av protokoll – møte i rådmannsutvalget 12. mai 2017
28/17 Orienteringssaker RU-møte 5. oktober
29/17 Lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen
30/17 Ny godsrapport fra Østlandssamarbeidet
31/17 Norsk deltagelse i Scandria Alliance
32/17 ATP-samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen
33/17 Suppleringsvalg fagpolitiske utvalg
34/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum
35/17 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
36/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019
37/17 Opplegg for KU-møte på Gjøvik 26. og 27. oktober

 

2017-10-05 Møteprotokoll RU-møte

 

Rådmannsutvalget – sakskart 12. mai 2017

Saker til behandling:

13/17 Rådmannsutvalget 16. februar 2017 – godkjenning av protokoll
14/17 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 12. mai 2017
15/17 Oppfølging av NTP og InterCity
16/17 Regionreformen og opplegg for møte 20. juni
17/17 Oppfølging møte med ØstsamUng om miljøsertifisering
18/17 Østlandsutstillingen – årsrapport og regnskap 2016
19/17 40-årsjubileum Østlandssutstillingen 2019
20/17 Mandat fagpolitisk utvalg for kompetanse
21/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum
22/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019
23/17 KU-møte 26. og 27. oktober 2017
24/17 Kontaktutvalgets møteplan 2018
25/17 Møteplan rådmannsutvalget 2018
26/17 Rammebudsjett 2018 for Østlandssamarbeidet

2017-05-12 Orienteringssaker RU-møte

2017-05-12 Møteprotokoll

Rådmannsutvalget – sakskart 16. februar 2017

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
 
01/17 Rådmannsutvalget 7. oktober 2016 – godkjenning av protokoll
02/17 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 16. februar 2017
03/17 Status regionreform
04/17 Foreløpig regnskap 2016
05/17 Årsrapport 2016
06/17 BSSSC-avtale mellom BFK og Østlandssamarbeidet
07/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein 2017
08/17 Stortingsmelding om fagskolene – uttalelse fra Østlandssamarbeidet
09/17 Østlandssamarbeidets arbeid på kompetanseområdet
10/17 Konferanse Grønt Byggskifte
11/17 Status Forprosjekt Smart Spesialisering
12/17 Adm. arbeidsgruppe for vurdering av NTP-samarbeid med Osloregionen

2017-02-16 Møteprotokoll

Rådmannsutvalget – sakskart 7. oktober 2016

Saker til behandling:

25/16 Rådmannsutvalget 20. mai 2016 – godkjenning av protokoll
26/16 Orienteringssaker – møte i rådmannsutvalget 7. oktober 2016
27/16 Regionreformen – status
28/16 Østlandsutstillingen – organisering og økonomi
29/16 Samferdselskonferanse høsten 2017
30/16 Skog- og trenæringen. Konferanse 2017
31/16 Samlokalisering av OR, ORE og ØS fra 1. januar 2017
32/16 Smart spesialisering – forberedelse hovedprosjekt
33/16 BSSSC – Finansering
34/16 Revidert rammebudsjett for 2017
35/16 Program KU-møte på Kongsberg
36/16 Møteplan rådmannsutvalget 2017

2016-10-07 Møteprotokoll

Rådmannsutvalget – sakskart 20. mai 2016

Saker til behandling:

14/16 Rådmannsutvalget 17. februar 2016 – godkjenning av protokoll
15/16 Orienteringssaker
16/16 Forslag til uttalelse NTP 2018-2029
17/16 Kommunikasjonsplan intercity
18/16 Rådgivningstjenesten i VGS – oppfølging
19/16 Samlokalisering av sekretariatene til ØS, ORE og OR
20/16 Regionreformen – status og videre arbeid
21/16 Smart spesialisering på Østlandet – veien videre
22/16 BSSSC – norsk ledelse og presidentskap
23/16 Handlingsplan Østlandssamarbeidet 2016-2017
24/16 Rammebudsjett 2017 for Østlandssamarbeidet

2016-05-20 Møteprotokoll

Rådmannsutvalgets sakskart 17.02.2016

Saker til behandling:

01/16 Rådmannsutvalget 30. oktober 2015 – godkjenning av protokoll
02/16 Orienteringssaker – møte rådmannsutvalget
03/16 Videre arbeid med regionreformen
04/16 Ny og samordet fylkestingsak om regionreformen – oppgaver
05/16 Deltagelse i samarbeidsprosjekt Open Days
06/16 Skog og trenæringen – workshop for økt bruk av tre
07/16 Strategidokument 2016-2019
08/16 Knutepunkter for kollektivtrafikken – ny rapport fra arbeidsgruppe
09/16 Gjennomgående billettering – status og videre fremdrift
10/16 Mellomstorebyer som vekstmotorer
11/16 Smart Spesialisering – forlengelse av forprosjekt
12/16 BSSSC – forespørsel om norsk presidentskap
13/16 Innovasjon i offentlig sektor – skisse til forprosjekt

2016-02-17 Møteprotokoll

Rådmannsutvalgets sakskart 30.10.2015

Saker til behandling:

30/15 Rådmannsutvalget 8. mai 2015 – godkjenning av protokoll
31/15 Rådmannsutvalget 12. august 2015 – godkjenning av protokoll
32/15 Regionreformen – status og videre arbeid
33/15 Regionreformen – Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
34/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen – høring
35/15 Drøftingssaker – samferdsel
36/15 Drøftingssaker Næring og verdiskapning
37/15 Drøftingsnotat – kompetansepolitikk
38/15 Folkevalgtopplæring – internasjonale saker
39/15 Bioøkonomi på Østlandet – felles satsning
40/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019
41/15 Opplegg for møte i kontaktuvalget 19. november 2015
42/15 Konstituering av rådmannsutvalget – valg av leder og nesteleder

2015-10-30 Møteprotokoll

Rådmannsutvalgets sakskart 12.08.15

Saker til behandling:

29/15 Regionreformen – oppfølging etter møte i KU 5. juni 2015

Møteprotokoll

Rådmannsutvalgets sakskart 08.05.2015

Saker til behandling:

15/15 Rådmannsutvalget 13. februar 2015 – godkjenning av protokoll
16/15 ØstsamUng – oppfølging av dialogen med politiske utvalg
17/15 Skog- og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner
18/15 Forslag om mulighetsstudie – østlandske byer som vekstmotorer for næringsutvikling
19/15 Forslag til vedtekter for Østlandssamarbeidet
20/15 Rammebudsjett for 2016
21/15 Anbefaling om fagpolitiske utvalg for perioden 2015-2019
22/15 Forberedelse til konstituering av nytt kontaktutvalg og nye fagpolitiske utvalg
23/15 Konstituering av nytt kontaktutvalg – foreløpig skisse til opplegg for møtet 19.-20. november 2015
24/15 Kontaktutvalgets møteplan for 2016
25/15 Rådmannsutvalgets møteplan for 2016
26/15 Refusjon for skoleskyss – status for oppfølging av vedtak
27/15 Supplerende saker til kontaktutvalget
28/15 Utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken – innspill til videreføring av diskusjon

Møteprotokoll

Rådmannsutvalgets sakskart 13.02.2015

Saker til behandling:

1/15 Rådmannsutvalgets møter 3. oktober og 11. desember 2014 – godkjenning av protokoller
2/15 KVU for kryssing av Oslofjorden – eventuell uttalelse fra Østlandssamarbeidet
3/15 Knutepunkter for kollektivtrafikken – rapport fra arbeidsgruppe
4/15 Gjennomgående billettering – arbeid med forprosjekt og oppfølging
5/15 Forslag til revidert Østlandspakke 2018-2027
6/15 Oppfølging av SKOG22 – nasjonal strategi for skog- og trenæringen
7/15 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – virkemidler for regional innovasjon innenfor Østlandssamarbeidet
8/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.
9/15 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014
10/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte på Hamar
11/15 Utkast til vedtekter for Østlandssamarbeidet
12/15 Regionreformen – foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe
13/15 Om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
14/15 Interreg Østersjøprogrammet – oppstart og deltakelse i Monitoring Committee

Møteprotokoll

Rådmannsutvalget sakskart 11.12.2014

Saker til behandling:

26/14 Regionreformen – samordning mellom fylkeskommunene på Østlandet

Møteprotokoll

Rådmannsutvalget sakskart 03.10.2014

Saker til behandling:

19/14 Rådmannsutvalgets møte 23. mai 2014 – godkjenning av protokoll
20/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fylkeskommunale virkemidler. Forslag til strategier og strategiske forslag.
21/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
22/14 Billettsamarbeid – gjennomgående billettering
23/14 Nettverket ØstsamUng og forholdet til Østlandssamarbeidets organer
24/14 Scandria®2Act – forespørsel om deltakelse i Interreg-prosjekt
25/14 InterCity-triangelet – uttalelse fra organisasjoner

Møteprotokoll