Handlingsplaner


Handlingsplan 2016-2017 ble vedtatt på møte i kontaktutvalget fredag 10. juni. Handlingsplanen beskriver de operative aktiviteter på de fem prioriterte politikk-områdene til Østlandssamarbeidet i planperioden:

  • Næringsutvikling og verdiskapning
  • Samferdsel, miljø og klima
  • Internasjonalt/europapolitisk arbeid
  • Komtetanse
  • Regionreform

Handlingsplanen omhandler ogse de løpende drifts- og utviklingsoppgaver i planperioden.

Handlingsplan 2016-2017

Østlandssamarbeidets handlingsprogram for 2014-2015 ble vedtatt av kontaktutvalget i møte 7. mars 2014. Følgende vedtak ble fattet:

Kontaktutvalget gir sin tilslutning til det framlagte forslag til handlingsprogram for 2014-2015 Fokus settes på følgende innsatsområder:

  • Samferdsel
  • Opplæring, kompetanse og verdiskaping
  • Europapolitisk samarbeid
  • Tiltakspakke for økt konkurransekraft

Tiltak og prosjekter innen handlingsprogrammet anbefales gjennomført i fellesskap, men det er fortsatt opp til den enkelte fylkeskommune (inkl Oslo kommune) å vurdere om den vil delta i alle tiltak.

Handlingsprogram 2014-2015