Kontaktutvalget / Sakskart

Sakskart 27. oktober 2017 (Gjøvik)

Saker til behandling:

33/17 Kontaktutvalgets møte 9. juni 2017 – godkjenning av protokoll

34/17 Suppleringsvalg fagpolitiske utvalg

35/17 Samarbeid med delstaten Schleswig Holstein – neste kommisjonsmøte

36/17 Godstransport mellom Østlandet og kontinentet

37/17 Politisk styringsgruppe – InterCity

38/17 Norsk deltagelse i Scandria Allianse

39/17 Lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen

40/17 ATP-samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen

41/17 Næringsanalyse og verdiskaping på Østlandet

42/17 Miljøsertifisering – videre arbeid

43/17 Norsk formannskap BSSSC – status

44/17 Status i fylkeskommunenes arbeid med regionreformen

45/17 Status for Østlandssamarbeidets 25 årsmarkering

46/17 Kommunikasjonsstrategi 2017-2019

47/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019

2017-10-27 Sakskart KU-møte

Andre relevante dokumenter:

 2017-09-26 Kommunikasjonsstrategy 2017-2019

2017-08-28 The Oslo Region Case – final report

2017-10 Presentasjon NIBR

2017-09-27 ScandriaAlliance_Agreement_draft_Version 1.0

Sakskart 9. juni 2017

Saker til behandling:

Saksnr /  Tittel

15/17 Møte i kontaktutvalget 10. mars 2017 – godkjenning av protokoll

16/17 Leieavtale med Akershus Fylkeskommune

17/17 Innspill til samferdselsdepartementet om rapport fra Urbanet Analyse

18/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering

19/17 Oppfølging av NTP og InterCity

20/17 ATP-samarbeid med samarbeidsalliansen Osloregionen

21/17 Miljøsertifisering – oppfølging etter møte med ØstsamUng

22/17 Regionreformen – videre arbeid etter Stortingsbehandlingen

23/17 Mandat – fagpolitisk utvalg for kompetanse

24/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein

25/17 Rullering av Europapolitisk Strategi

26/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019

27/17 Østlandsutstillingen – årsrapport og regnskap 2016

28/17 40-årsjubileum Østlandssutstillingen 2019

29/17 Møte i kontaktutvalget 26. og 27. oktober 2017

30/17 Kontaktutvalgets møteplan 2018

31/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum

32/17 Rammebudsjett 2018 for Østlandssamarbeidet

2017-06-09 Sakskart KU-møte

Andre relevante dokumenter utsendt til møte:

2017-04 Leieavtale med AFK

2017-05-16 Europapoltisk strategi 2017-2021

2017-02 UA-rapport 862016_Et harmonisert nasjonalt takstsystem

2017-03-10 protokoll

Sakskart 10. mars 2017

Saker til behandling:

Saksnr / Tittel

1/17 Grønn omstilling – miljøsertifisering av videregående skoler

2/17 Kontaktutvalgsmøte 28. oktober 2016 – godkjenning av protokoll

3/17 Årsrapport 2016

4/17 Regionreformen – status

5/17 Bærekraftige byer og sterke distrikter

6/17 BSSSC-avtale mellom BFK og Østlandssamarbeidet

7/17 Norsk formannskap BSSSC – status

8/17 Konferanse Grønt Byggskifte

9/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein 2017

10/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering

11/17 ATP-samarbeid med Osloregionen

12/17 Stortingsmelding om fagskolene – uttalelse fra Østlandssamarbeidet

13/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubilem i 2018

14/17 NTP 2018-2029. Innspill om InterCity

2017-03-10 Sakskart KU-møte

2017-03-10 Sakskart II

 

Sakskart 27. og 28. oktober 2016

Saker til behandling:

31/16 Kontaktutvalgets møte 10. juni 2016 – godkjenning av protokoll
32/16 Regionreformen – status
33/16 Intercity – status og videre arbeid
34/16 Gjennomgående billettering – status
35/16 Samlokalisering av ORE, OR og ØS fra 1. januar 2017
36/16 Samarbeid med Osloregionen
37/16 Smart spesialisering – videreføring
38/16 Skog- og trenæringen. Konferanse 2017
39/16 Samferdselskonferanse høsten 2017
40/16 BSSSC – Finansering
41/16 Revidert rammebudsjett for 2017

2016-10-28 Møteinnkalling KU

Andre relevante dokumenter til møtet:

Protokoll møte i kontaktutvalget 10. juni 2016
Program for dagene i Kongsberg
ØS-Brosjyre InterCity
PP-presentasjon InterCity

Sakskart 10. juni 2016

Saker til behandling:

14/16 Kontaktutvalgets møte 9. mars 2016 – godkjenning av protokoll
15/16 Forslag til uttalelse NTP 2018-2029 fra Østlandssamarbeidet.
16/16 Kommunikasjonsplan InterCity
17/16 Regionreform – status og videre arbeid
18/16 Mellomstore byer som vekstmotor
19/16 Smart spesialisering på Østlandet
20/16 Samarbeid med Schleswig Holstein
21/16 Rullering av europapolitisk strategi
22/16 BSSSC – norsk ledelse og presidentskap
23/16 Rådgivningstjenesten i VGO – oppfølging etter møte med ØstsamUng
24/16 NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
25/16 Samlokalisering av sekretariatene til ØS, ORE og OR
26/16 Møte i kontaktutvalget 27. og 28. oktober 2016 – foreløpig skisse
27/16 Kontaktutvalgets møteplan 2017
28/16 Handlingsplan Østlandssamarbeidet 2016-2017
29/16 Rammebudsjett 2017for Østlandssamarbeidet
30/16 Uttalelse fra Østlandssamarbeidet om organisering og finansiering av fagskolene

2016-06-10 Sakskart til KU-møte
2016-06-10 Sakskart II til KU-møte

Andre relevante dokumenter til møtet:

2016-06-10 HANDLINGSPLAN ØS 2016-2017 korr
Notat fra Nordlandsforskning om smart spesialisering på Østlandet
Sluttrapport fra Menon om mellomstore byer på Østlandet

Sakskart 9. mars 2016

Saker til behandling:

01/16 Kontaktutvalgets møte 19. og 20. november 2015 – godkjenning av protokoll
02/16 Oppfølging dialogmøte ØstsamUng
03/16 Godkjenning av årsrapport 2015
04/16 Valg av medlemmer til felles kommisjon med Schleswig-Holstein
05/16 Skog- og trenæringen – workshop økt bruk av tre
06/16 Deltagelse i samarbeidsprosjekt Open Days
07/16 Knutepunkter for kollektivtrafikken – ny rapport fra arbeidsgruppe
08/16 Gjennomgående billettering – status og videre fremdrift
09/16 Videre arbeid med regionreformen 2016
10/16 Strategidokument 2016-2019
11/16 BSSSC – forespørsel om norsk presidentskap
12/16 Smart Spesialisering – forlengelse av forprosjekt
13/16 Mellomstorebyer som vekstmotorer

2016-03-09 Sakskart til KU møte

Andre relevante dokumenter:

Dagsprogram for møte kl 10:30-15:00
Program dialogmøte med ØstsamUng kl 12:30-13:30
Rapport om helhetlig knutepunktutvikling, jf sak 07/16
Rapport om Smart Spesialisering, jf sak 12/16
Bakgrunnsmateriale til sak 13/16 om mellomstore byer

Sakskart 9. og 20. november 2015

Saker til behandling:

34/15 Protokoll fra kontaktutvalgets møte 5. juni 2015
35/15 Konstituering av kontaktutvalget – valg av ny leder og nestleder
36/15 Valg av ledelse til fagpolitiske utvalg
37/15 Valg av representanter og vararepresentanter til ulike europeiske organisasjoner og samarbeidsfora
38/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen – høring
39/15 Regionreformen – status og videre arbeid
40/15 Regionreformen – Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
41/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019

2015-11-19 Sakskart KU-møte

Ettersendte dokumenter vedr. sak 39/15 om regionreformen:

Ettersendte dokumenter vedr. sak 39/15 om regionreformen: 2015-11-16 KU uttalelse regionreformen
2015-11-16 Delrapport regionreformen
2015-11-12 Regionreformen og internasjonalt arbeid

Sakskart 5. juni 2015

Saker til behandling:

16/15 Kontaktutvalgets møte 6. mars 2015 – godkjenning av protokoll
17/15 Skog- og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner
18/15 Regionreformen – rapport fra den etablerte arbeidsgruppa
19/15 Forslag til vedtekter for Østlandssamarbeidet
20/15 Rammebudsjett for 2016
21/15 Forslag til revidert Østlandspakke – behandling av høringsuttalelser
22/15 Gjennomgående billettering – anbefalinger for første fase
23/15 Smart spesialisering – felles arbeid på Østlandet
24/15 Forslag om mulighetsstudie – østlandske byer som vekstmotorer for næringsutvikling
25/15 ØstsamUng – oppfølging av dialogen med politiske utvalg
26/15 Tysk for næringslivet på Østlandet – mulig prosjekt under EU-programmet Erasmus+
27/15 Anbefaling om fagpolitiske utvalg for perioden 2015-2019
28/15 Forberedelse til konstituering av nytt kontaktutvalg og nye fagpolitiske utvalg
29/15 Konstituering av nytt kontaktutvalg – foreløpig skisse til opplegg for møtet 19.-20. november 2015
30/15 Kontaktutvalgets møteplan for 2016
31/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – refleksjoner etter kommisjonsmøtet 2015
32/15 Refusjon for skoleskyss – status for oppfølging av vedtak
33/15 Prosjekt Yrkeshøyskolen Øst – et utviklingsprosjekt i fagskolesektoren

Sakskart 2015-06-05
Sakskart 2015-06-05 tillegg

Sakskart 6. mars 2015

Saker til behandling:

3/15 Dialog mellom Østsam Ung og kontaktutvalget
4/15 Kontaktutvalgets møter 24. oktober 2014 og 6. januar 2015 – godkjenning av protokoller
5/15 Gjennomgående billettering – arbeid med forprosjekt og oppfølging
6/15 KVU for kryssing av Oslofjorden – eventuell uttalelse fra Østlandssamarbeidet
7/15 Knutepunkter for kollektivtrafikken – rapport fra arbeidsgruppe
8/15 Forslag til revidert Østlandspakke 2018-2027
9/15 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014
10/15 Utkast til vedtekter for Østlandssamarbeidet
11/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.
12/15 Oppfølging av SKOG22 – nasjonal strategi for skog- og trenæringen
13/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte på Hamar
14/15 Regionreformen – foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe
15/15 Interreg Østersjøprogrammet – oppstart og deltakelse i Monitoring Committee

Sakskart 2015-03-06
Knutepunktutvikling 2015-01-22
ØP versjon 2015-02-17
Årsrapport-2014_foreløpig

Sakskart 6. januar 2015

Saker til behandling:

1/15 Regionreformen – samordning mellom fylkeskommunene på Østlandet
2/15 Styrking av det regionale samarbeidet – anbefaling fra politisk styringsgruppe

Sakskart 2015-01-06

Sakskart 24. oktober 2014

Saker til behandling:

22/14 Kontaktutvalgets møte 13. juni 2014 – godkjenning av protokoll
23/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fylkeskommunale virkemidler. Forslag til strategier og strategiske forslag.
24/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
25/14 Billettsamarbeid – gjennomgående billettering
26/14 Nettverket ØstsamUng og forholdet til Østlandssamarbeidets organer
27/14 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte 2015
28/14 Scandria®2Act – forespørsel om deltakelse i Interreg-prosjekt
29/14 InterCity-triangelet – uttalelse fra organisasjoner

Referatsaker:

2/14 Innspill til SKOG22
3/14 Høringsinnspill til EUs urbane agenda
4/14 Innspill til Europarådets kommunalkongress

Sakskart 2014-10-24

Sakskart 13. juni 2014

Saker til behandling:

11/14 Kontaktutvalgets møte 7. mars 2014 – godkjenning av protokoll
12/14 Samarbeid om fagskolen – tilbakemeldinger fra fylkeskommunene
13/14 Evaluering av Østlandsutstillingen 2012-2014
14/14 Intern evaluering av arbeidet i ØstsamUng og videre fokus på ungdomsmedvirkning
15/14 Rammebudsjett for 2015
16/14 InterCity-utbyggingen – oppfølging av kommunikasjonsstrategien
17/14 Innspill til SKOG22
18/14 Kontaktutvalgets møteplan for 2015
19/14 Kontaktutvalgets møte 23.-24. oktober 2014
20/14 Markering av Kielfreden i januar 2014 – sluttrapport fra prosjektet

Sakskart 2014-06-13

Sakskart 7. mars 2014

Saker til behandling:

1/14 Kontaktutvalgets møte 25. oktober 2013 – godkjenning av protokoll
2/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – arbeid med tiltakspakke
3/14 Revisjon av Østlandspakka
4/14 Handlingsprogram for 2014-2015
5/14 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013
6/14 Styrking av Osloregionen – organiseringen av det regionale samarbeidet
7/14 Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein – oppfølging etter kommisjonsmøtet 2014
8/14 Valg av nytt varamedlem til byrået i AER
9/14 Interreg og programarbeid for perioden 2014-2020 – høringer
10/14 Mandat for arbeid om knutepunktsutvikling

Sakskart 2014-06-13
Årsrapport 2013_utkast 2014-02-18