Loading...
Sakskart 2017-10-28T13:08:06+00:00

Kontaktutvalget / Sakskart

Sakskart 27. oktober 2017 (Gjøvik)

Saker til behandling:

33/17 Kontaktutvalgets møte 9. juni 2017 – godkjenning av protokoll

34/17 Suppleringsvalg fagpolitiske utvalg

35/17 Samarbeid med delstaten Schleswig Holstein – neste kommisjonsmøte

36/17 Godstransport mellom Østlandet og kontinentet

37/17 Politisk styringsgruppe – InterCity

38/17 Norsk deltagelse i Scandria Allianse

39/17 Lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen

40/17 ATP-samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen

41/17 Næringsanalyse og verdiskaping på Østlandet

42/17 Miljøsertifisering – videre arbeid

43/17 Norsk formannskap BSSSC – status

44/17 Status i fylkeskommunenes arbeid med regionreformen

45/17 Status for Østlandssamarbeidets 25 årsmarkering

46/17 Kommunikasjonsstrategi 2017-2019

47/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019

2017-10-27 Sakskart I 

2017-10-27 Sakskart II

 

Andre relevante dokumenter:

 2017-09-26 Kommunikasjonsstrategy 2017-2019

2017-08-28 The Oslo Region Case – final report

2017-10 Presentasjon NIBR

2017-09-27 ScandriaAlliance_Agreement_draft_Version 1.0

Sakskart 9. juni 2017

Saker til behandling:

Saksnr /  Tittel

15/17 Møte i kontaktutvalget 10. mars 2017 – godkjenning av protokoll

16/17 Leieavtale med Akershus Fylkeskommune

17/17 Innspill til samferdselsdepartementet om rapport fra Urbanet Analyse

18/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering

19/17 Oppfølging av NTP og InterCity

20/17 ATP-samarbeid med samarbeidsalliansen Osloregionen

21/17 Miljøsertifisering – oppfølging etter møte med ØstsamUng

22/17 Regionreformen – videre arbeid etter Stortingsbehandlingen

23/17 Mandat – fagpolitisk utvalg for kompetanse

24/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein

25/17 Rullering av Europapolitisk Strategi

26/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019

27/17 Østlandsutstillingen – årsrapport og regnskap 2016

28/17 40-årsjubileum Østlandssutstillingen 2019

29/17 Møte i kontaktutvalget 26. og 27. oktober 2017

30/17 Kontaktutvalgets møteplan 2018

31/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum

32/17 Rammebudsjett 2018 for Østlandssamarbeidet

2017-06-09 Sakskart KU-møte

Andre relevante dokumenter utsendt til møte:

2017-04 Leieavtale med AFK

2017-05-16 Europapoltisk strategi 2017-2021

2017-02 UA-rapport 862016_Et harmonisert nasjonalt takstsystem

2017-03-10 protokoll

Sakskart 10. mars 2017

Saker til behandling:

Saksnr / Tittel

1/17 Grønn omstilling – miljøsertifisering av videregående skoler

2/17 Kontaktutvalgsmøte 28. oktober 2016 – godkjenning av protokoll

3/17 Årsrapport 2016

4/17 Regionreformen – status

5/17 Bærekraftige byer og sterke distrikter

6/17 BSSSC-avtale mellom BFK og Østlandssamarbeidet

7/17 Norsk formannskap BSSSC – status

8/17 Konferanse Grønt Byggskifte

9/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein 2017

10/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering

11/17 ATP-samarbeid med Osloregionen

12/17 Stortingsmelding om fagskolene – uttalelse fra Østlandssamarbeidet

13/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubilem i 2018

14/17 NTP 2018-2029. Innspill om InterCity

2017-03-10 Sakskart KU-møte

2017-03-10 Sakskart II

 

Sakskart 27. og 28. oktober 2016

Saker til behandling:

31/16 Kontaktutvalgets møte 10. juni 2016 – godkjenning av protokoll
32/16 Regionreformen – status
33/16 Intercity – status og videre arbeid
34/16 Gjennomgående billettering – status
35/16 Samlokalisering av ORE, OR og ØS fra 1. januar 2017
36/16 Samarbeid med Osloregionen
37/16 Smart spesialisering – videreføring
38/16 Skog- og trenæringen. Konferanse 2017
39/16 Samferdselskonferanse høsten 2017
40/16 BSSSC – Finansering
41/16 Revidert rammebudsjett for 2017

2016-10-28 Møteinnkalling KU

Andre relevante dokumenter til møtet:

Protokoll møte i kontaktutvalget 10. juni 2016
Program for dagene i Kongsberg
ØS-Brosjyre InterCity
PP-presentasjon InterCity

Sakskart 10. juni 2016

Saker til behandling:

14/16 Kontaktutvalgets møte 9. mars 2016 – godkjenning av protokoll
15/16 Forslag til uttalelse NTP 2018-2029 fra Østlandssamarbeidet.
16/16 Kommunikasjonsplan InterCity
17/16 Regionreform – status og videre arbeid
18/16 Mellomstore byer som vekstmotor
19/16 Smart spesialisering på Østlandet
20/16 Samarbeid med Schleswig Holstein
21/16 Rullering av europapolitisk strategi
22/16 BSSSC – norsk ledelse og presidentskap
23/16 Rådgivningstjenesten i VGO – oppfølging etter møte med ØstsamUng
24/16 NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
25/16 Samlokalisering av sekretariatene til ØS, ORE og OR
26/16 Møte i kontaktutvalget 27. og 28. oktober 2016 – foreløpig skisse
27/16 Kontaktutvalgets møteplan 2017
28/16 Handlingsplan Østlandssamarbeidet 2016-2017
29/16 Rammebudsjett 2017for Østlandssamarbeidet
30/16 Uttalelse fra Østlandssamarbeidet om organisering og finansiering av fagskolene

2016-06-10 Sakskart til KU-møte
2016-06-10 Sakskart II til KU-møte

Andre relevante dokumenter til møtet:

2016-06-10 HANDLINGSPLAN ØS 2016-2017 korr
Notat fra Nordlandsforskning om smart spesialisering på Østlandet
Sluttrapport fra Menon om mellomstore byer på Østlandet

Sakskart 9. mars 2016

Saker til behandling:

01/16 Kontaktutvalgets møte 19. og 20. november 2015 – godkjenning av protokoll
02/16 Oppfølging dialogmøte ØstsamUng
03/16 Godkjenning av årsrapport 2015
04/16 Valg av medlemmer til felles kommisjon med Schleswig-Holstein
05/16 Skog- og trenæringen – workshop økt bruk av tre
06/16 Deltagelse i samarbeidsprosjekt Open Days
07/16 Knutepunkter for kollektivtrafikken – ny rapport fra arbeidsgruppe
08/16 Gjennomgående billettering – status og videre fremdrift
09/16 Videre arbeid med regionreformen 2016
10/16 Strategidokument 2016-2019
11/16 BSSSC – forespørsel om norsk presidentskap
12/16 Smart Spesialisering – forlengelse av forprosjekt
13/16 Mellomstorebyer som vekstmotorer

2016-03-09 Sakskart til KU møte

Andre relevante dokumenter:

Dagsprogram for møte kl 10:30-15:00
Program dialogmøte med ØstsamUng kl 12:30-13:30
Rapport om helhetlig knutepunktutvikling, jf sak 07/16
Rapport om Smart Spesialisering, jf sak 12/16
Bakgrunnsmateriale til sak 13/16 om mellomstore byer

Sakskart 9. og 20. november 2015

Saker til behandling:

34/15 Protokoll fra kontaktutvalgets møte 5. juni 2015
35/15 Konstituering av kontaktutvalget – valg av ny leder og nestleder
36/15 Valg av ledelse til fagpolitiske utvalg
37/15 Valg av representanter og vararepresentanter til ulike europeiske organisasjoner og samarbeidsfora
38/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen – høring
39/15 Regionreformen – status og videre arbeid
40/15 Regionreformen – Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
41/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019

2015-11-19 Sakskart KU-møte

Ettersendte dokumenter vedr. sak 39/15 om regionreformen:

Ettersendte dokumenter vedr. sak 39/15 om regionreformen: 2015-11-16 KU uttalelse regionreformen
2015-11-16 Delrapport regionreformen
2015-11-12 Regionreformen og internasjonalt arbeid

Sakskart 5. juni 2015

Saker til behandling:

16/15 Kontaktutvalgets møte 6. mars 2015 – godkjenning av protokoll
17/15 Skog- og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner
18/15 Regionreformen – rapport fra den etablerte arbeidsgruppa
19/15 Forslag til vedtekter for Østlandssamarbeidet
20/15 Rammebudsjett for 2016
21/15 Forslag til revidert Østlandspakke – behandling av høringsuttalelser
22/15 Gjennomgående billettering – anbefalinger for første fase
23/15 Smart spesialisering – felles arbeid på Østlandet
24/15 Forslag om mulighetsstudie – østlandske byer som vekstmotorer for næringsutvikling
25/15 ØstsamUng – oppfølging av dialogen med politiske utvalg
26/15 Tysk for næringslivet på Østlandet – mulig prosjekt under EU-programmet Erasmus+
27/15 Anbefaling om fagpolitiske utvalg for perioden 2015-2019
28/15 Forberedelse til konstituering av nytt kontaktutvalg og nye fagpolitiske utvalg
29/15 Konstituering av nytt kontaktutvalg – foreløpig skisse til opplegg for møtet 19.-20. november 2015
30/15 Kontaktutvalgets møteplan for 2016
31/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – refleksjoner etter kommisjonsmøtet 2015
32/15 Refusjon for skoleskyss – status for oppfølging av vedtak
33/15 Prosjekt Yrkeshøyskolen Øst – et utviklingsprosjekt i fagskolesektoren

Sakskart 2015-06-05
Sakskart 2015-06-05 tillegg

Sakskart 6. mars 2015

Saker til behandling:

3/15 Dialog mellom Østsam Ung og kontaktutvalget
4/15 Kontaktutvalgets møter 24. oktober 2014 og 6. januar 2015 – godkjenning av protokoller
5/15 Gjennomgående billettering – arbeid med forprosjekt og oppfølging
6/15 KVU for kryssing av Oslofjorden – eventuell uttalelse fra Østlandssamarbeidet
7/15 Knutepunkter for kollektivtrafikken – rapport fra arbeidsgruppe
8/15 Forslag til revidert Østlandspakke 2018-2027
9/15 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014
10/15 Utkast til vedtekter for Østlandssamarbeidet
11/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.
12/15 Oppfølging av SKOG22 – nasjonal strategi for skog- og trenæringen
13/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte på Hamar
14/15 Regionreformen – foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe
15/15 Interreg Østersjøprogrammet – oppstart og deltakelse i Monitoring Committee

Sakskart 2015-03-06
Knutepunktutvikling 2015-01-22
ØP versjon 2015-02-17
Årsrapport-2014_foreløpig

Sakskart 6. januar 2015

Saker til behandling:

1/15 Regionreformen – samordning mellom fylkeskommunene på Østlandet
2/15 Styrking av det regionale samarbeidet – anbefaling fra politisk styringsgruppe

Sakskart 2015-01-06

Sakskart 24. oktober 2014

Saker til behandling:

22/14 Kontaktutvalgets møte 13. juni 2014 – godkjenning av protokoll
23/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fylkeskommunale virkemidler. Forslag til strategier og strategiske forslag.
24/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
25/14 Billettsamarbeid – gjennomgående billettering
26/14 Nettverket ØstsamUng og forholdet til Østlandssamarbeidets organer
27/14 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte 2015
28/14 Scandria®2Act – forespørsel om deltakelse i Interreg-prosjekt
29/14 InterCity-triangelet – uttalelse fra organisasjoner

Referatsaker:

2/14 Innspill til SKOG22
3/14 Høringsinnspill til EUs urbane agenda
4/14 Innspill til Europarådets kommunalkongress

Sakskart 2014-10-24

Sakskart 13. juni 2014

Saker til behandling:

11/14 Kontaktutvalgets møte 7. mars 2014 – godkjenning av protokoll
12/14 Samarbeid om fagskolen – tilbakemeldinger fra fylkeskommunene
13/14 Evaluering av Østlandsutstillingen 2012-2014
14/14 Intern evaluering av arbeidet i ØstsamUng og videre fokus på ungdomsmedvirkning
15/14 Rammebudsjett for 2015
16/14 InterCity-utbyggingen – oppfølging av kommunikasjonsstrategien
17/14 Innspill til SKOG22
18/14 Kontaktutvalgets møteplan for 2015
19/14 Kontaktutvalgets møte 23.-24. oktober 2014
20/14 Markering av Kielfreden i januar 2014 – sluttrapport fra prosjektet

Sakskart 2014-06-13

Sakskart 7. mars 2014

Saker til behandling:

1/14 Kontaktutvalgets møte 25. oktober 2013 – godkjenning av protokoll
2/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – arbeid med tiltakspakke
3/14 Revisjon av Østlandspakka
4/14 Handlingsprogram for 2014-2015
5/14 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013
6/14 Styrking av Osloregionen – organiseringen av det regionale samarbeidet
7/14 Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein – oppfølging etter kommisjonsmøtet 2014
8/14 Valg av nytt varamedlem til byrået i AER
9/14 Interreg og programarbeid for perioden 2014-2020 – høringer
10/14 Mandat for arbeid om knutepunktsutvikling

Sakskart 2014-06-13
Årsrapport 2013_utkast 2014-02-18

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.