Kontaktutvalget / Protokoller

KU-møte 9. juni 2017

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
15/17 Møte i kontaktutvalget 10. mars 2017 – godkjenning av protokoll
16/17 Leieavtale med Akershus Fylkeskommune
17/17 Innspill til samferdselsdepartementet om rapport fra Urbanet Analyse
18/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering
19/17 Oppfølging av NTP og InterCity
20/17 ATP-samarbeid med samarbeidsalliansen Osloregionen
21/17 Miljøsertifisering – oppfølging etter møte med ØstsamUng
22/17 Regionreformen – videre arbeid etter Stortingsbehandlingen
23/17 Mandat – fagpolitisk utvalg for kompetanse
24/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein
25/17 Rullering av Europapolitisk Strategi
26/17 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2018-2019
27/17 Østlandsutstillingen – årsrapport og regnskap 2016
28/17 40-årsjubileum Østlandssutstillingen 2019
29/17 Møte i kontaktutvalget 26. og 27. oktober 2017
30/17 Kontaktutvalgets møteplan 2018
31/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubileum
32/17 Rammebudsjett 2018 for Østlandssamarbeidet

2017-06-09 protokoll

Dette er en foreløpig protokoll. Endelig protokoll legges ut etter at kontaktutvalget har godkjent protokollutkastet på KU-møte i oktober 2017.

KU-møte 10. mars 2017

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
1/17 Grønn omstilling – miljøsertifisering av videregående skoler
2/17 Kontaktutvalgsmøte 28. oktober 2016 – godkjenning av protokoll
3/17 Årsrapport 2016
4/17 Regionreformen – status
5/17 Bærekraftige byer og sterke distrikter
6/17 BSSSC-avtale mellom BFK og Østlandssamarbeidet
7/17 Norsk formannskap BSSSC – status
8/17 Konferanse Grønt Byggskifte
9/17 Samarbeid med Schleswig-Holstein 2017
10/17 Næringsanalyse og videre arbeid med smart spesialisering
11/17 ATP-samarbeid med Osloregionen
12/17 Stortingsmelding om fagskolene – uttalelse fra Østlandssamarbeidet
13/17 Markering av Østlandssamarbeidets 25-årsjubilem i 2018
14/17  

NTP 2018-2029. Innspill om Intercity

 

 

17-03-10 Protokoll 

 

KU-møte 28. oktober 2016

Saker til behandling:

Saksnr Tittel
31/16 Kontaktutvalgets møte 10. juni 2016 – godkjenning av protokoll
32/16 Regionreformen – status
33/16 Intercity – status og videre arbeid
34/16 Gjennomgående billettering – status
35/16 Samlokalisering av ORE, OR og ØS fra 1. januar 2017
36/16 Samarbeid med Osloregionen
37/16 Smart spesialisering – videreføring
38/16 Skog- og trenæringen. Konferanse 2017
39/16 Samferdselskonferanse høsten 2017
40/16 BSSSC – Finansering
41/16 Revidert rammebudsjett for 2017

2016-10-28 Protokoll fra møte i kontaktuvalget

KU-møte 10. juni 2016

Saker til behandling:

14/16 Kontaktutvalgets møte 9. mars 2016 – godkjenning av protokoll
15/16 Forslag til uttalelse NTP 2018-2029 fra Østlandssamarbeidet.
16/16 Kommunikasjonsplan InterCity
17/16 Regionreform – status og videre arbeid
18/16 Mellomstore byer som vekstmotor
19/16 Smart spesialisering på Østlandet
20/16 Samarbeid med Schleswig Holstein
21/16 Rullering av europapolitisk strategi
22/16 BSSSC – norsk ledelse og presidentskap
23/16 Rådgivningstjenesten i VGO – oppfølging etter møte med ØstsamUng
24/16 NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn
25/16 Samlokalisering av sekretariatene til ØS, ORE og OR
26/16 Møte i kontaktutvalget 27. og 28. oktober 2016 – foreløpig skisse
27/16 Kontaktutvalgets møteplan 2017
28/16 Handlingsplan Østlandssamarbeidet 2016-2017
29/16 Rammebudsjett 2017for Østlandssamarbeidet
30/16 Uttalelse fra Østlandssamarbeidet om organisering og finansiering av fagskolene

Protokoll møte i kontaktutvalget

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 9. mars 2016

Saker til behandling:

01/16 Kontaktutvalgets møte 19. og 20. november 2015 – godkjenning av protokoll
02/16 Oppfølging dialogmøte ØstsamUng
03/16 Godkjenning av årsrapport 2015
04/16 Valg av medlemmer til felles kommisjon med Schleswig-Holstein
05/16 Skog- og trenæringen – workshop økt bruk av tre
06/16 Deltagelse i samarbeidsprosjekt Open Days
07/16 Knutepunkter for kollektivtrafikken – ny rapport fra arbeidsgruppe
08/16 Gjennomgående billettering – status og videre fremdrift
09/16 Videre arbeid med regionreformen 2016
10/16 Strategidokument 2016-2019
11/16 BSSSC – forespørsel om norsk presidentskap
12/16 Smart Spesialisering – forlengelse av forprosjekt
13/16 Mellomstorebyer som vekstmotorer

Protokoll møte i kontaktutvalget

Orientering om planetatenes forslag til nsjonal transportplan v/Jan Fredrik Lund:

Orientering om planetatenes forslag til nsjonal transportplan v/Jan Fredrik Lund: 2016-03-09 Presentasjon NTP

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 9. og 20. november 2015

Saker til behandling:

34/15 Protokoll fra kontaktutvalgets møte 5. juni 2015
35/15 Konstituering av kontaktutvalget – valg av ny leder og nestleder
36/15 Valg av ledelse til fagpolitiske utvalg
37/15 Valg av representanter og vararepresentanter til ulike europeiske organisasjoner og samarbeidsfora
38/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen – høring
39/15 Regionreformen – status og videre arbeid
40/15 Regionreformen – Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
41/15 Prosess for rullering av strategi- og handlingsplan 2016-2019

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 5. juni 2015

Saker til behandling:

16/15 Kontaktutvalgets møte 6. mars 2015 – godkjenning av protokoll
17/15 Skog- og trenæringen – mer bruk av tre i bygg og konstruksjoner
18/15 Regionreformen – rapport fra den etablerte arbeidsgruppa
19/15 Forslag til vedtekter for Østlandssamarbeidet
20/15 Rammebudsjett for 2016
21/15 Forslag til revidert Østlandspakke – behandling av høringsuttalelser
22/15 Gjennomgående billettering – anbefalinger for første fase
23/15 Smart spesialisering – felles arbeid på Østlandet
24/15 Forslag om mulighetsstudie – østlandske byer som vekstmotorer for næringsutvikling
25/15 ØstsamUng – oppfølging av dialogen med politiske utvalg
26/15 Tysk for næringslivet på Østlandet – mulig prosjekt under EU-programmet Erasmus+
27/15 Anbefaling om fagpolitiske utvalg for perioden 2015-2019
28/15 Forberedelse til konstituering av nytt kontaktutvalg og nye fagpolitiske utvalg
29/15 Konstituering av nytt kontaktutvalg – foreløpig skisse til opplegg for møtet 19.-20. november 2015
30/15 Kontaktutvalgets møteplan for 2016
31/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – refleksjoner etter kommisjonsmøtet 2015
32/15 Refusjon for skoleskyss – status for oppfølging av vedtak
33/15 Prosjekt Yrkeshøyskolen Øst – et utviklingsprosjekt i fagskolesektoren

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 6. mars 2015

Saker til behandling:

3/15 Dialog mellom Østsam Ung og kontaktutvalget
4/15 Kontaktutvalgets møter 24. oktober 2014 og 6. januar 2015 – godkjenning av protokoller
5/15 Gjennomgående billettering – arbeid med forprosjekt og oppfølging
6/15 KVU for kryssing av Oslofjorden – eventuell uttalelse fra Østlandssamarbeidet
7/15 Knutepunkter for kollektivtrafikken – rapport fra arbeidsgruppe
8/15 Forslag til revidert Østlandspakke 2018-2027
9/15 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2014
10/15 Utkast til vedtekter for Østlandssamarbeidet
11/15 NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg. Høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet.
12/15 Oppfølging av SKOG22 – nasjonal strategi for skog- og trenæringen
13/15 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte på Hamar
14/15 Regionreformen – foreløpig rapportering fra arbeidsgruppe
15/15 Interreg Østersjøprogrammet – oppstart og deltakelse i Monitoring Committee

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 6. januar 2015

Saker til behandling:

1/15 Regionreformen – samordning mellom fylkeskommunene på Østlandet
2/15 Styrking av det regionale samarbeidet – anbefaling fra politisk styringsgruppe

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 24. oktober 2014

Saker til behandling:

22/14 Kontaktutvalgets møte 13. juni 2014 – godkjenning av protokoll
23/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – fylkeskommunale virkemidler. Forslag til strategier og strategiske forslag.
24/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – om sentrale utviklingstrekk og utfordringer i kompetansepolitikken
25/14 Billettsamarbeid – gjennomgående billettering
26/14 Nettverket ØstsamUng og forholdet til Østlandssamarbeidets organer
27/14 Samarbeidet med Schleswig-Holstein – forberedelse til kommisjonsmøte 2015
28/14 Scandria®2Act – forespørsel om deltakelse i Interreg-prosjekt
29/14 InterCity-triangelet – uttalelse fra organisasjoner

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 13. juni 2014

Saker til behandling:

11/14 Kontaktutvalgets møte 7. mars 2014 – godkjenning av protokoll
12/14 Samarbeid om fagskolen – tilbakemeldinger fra fylkeskommunene
13/14 Evaluering av Østlandsutstillingen 2012-2014
14/14 Intern evaluering av arbeidet i ØstsamUng og videre fokus på ungdomsmedvirkning
15/14 Rammebudsjett for 2015
16/14 InterCity-utbyggingen – oppfølging av kommunikasjonsstrategien
17/14 Innspill til SKOG22
18/14 Kontaktutvalgets møteplan for 2015
19/14 Kontaktutvalgets møte 23.-24. oktober 2014

Protokoll møte i kontaktutvalget

[fusion_separator style_type=”single

dotted” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” alignment=”center” /]

KU-møte 7. mars 2014

Saker til behandling:

1/14 Kontaktutvalgets møte 25. oktober 2013 – godkjenning av protokoll
2/14 Todelingen av norsk økonomi og næringsliv – arbeid med tiltakspakke
3/14 Revisjon av Østlandspakka
4/14 Handlingsprogram for 2014-2015
5/14 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013
6/14 Styrking av Osloregionen – organiseringen av det regionale samarbeidet
7/14 Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein – oppfølging etter kommisjonsmøtet 2014
8/14 Valg av nytt varamedlem til byrået i AER
9/14 Interreg og programarbeid for perioden 2014-2020 – høringer
10/14 Mandat for arbeid om knutepunktsutvikling

Protokoll møte i kontaktutvalget