Loading...
Orienteringer 2017-02-25T11:49:50+00:00

Kontaktutvalget / Orienteringer

Orientering ifm møte i Kontaktutvalget 9.mars 2016

Jan Fredrik Lund (leder for NTP- sekretariatet) orienterte i fellesmøte 9. mars mellom kontaktutvalget og fagpolitisk utvalg om etatenes planforslag.

NTP Presentasjon

Orienteringer på fagseminar på NMBU 19. november 2015

I forbindelse med konstituerende møte i kontaktutvalget ble det gjennomført et fagseminar på NMBU torsdag 19. november. Det ble her gitt faglige orienteringer om ulike tema. Presentasjonene finner du her:

Orientering om_NMBU_ v/dekan Øystein Johnsen
Bruk av tre i stor byggeprosjekter v/Aasmund Bunkholt (Trefokus Norge)
Grønne bygg – som del av det grønne skiftet v/ Guro Nereng (Zero)
Innovasjon for bærekraftige bygg v/Harald Thoresen, NHO/KS

I tillegg orienterte Ole Svenneby om mulighetene for små leverandører i store byggeprosjekter.

Kontaktutvalgets møte 5. juni 2015

Nedenfor Per Harbøs presentasjon om leverandørutviklingsprogrammet.

Videre Knut Slettas orientering om rapport fra arbeidsgruppe tilknyttet regionreformen, samt rapport fra arbeidsgruppa, som kontaktutvalget stilte seg bak etter møtet 5. juni .

Harbø-Leverandørutvikling
Sletta-Rapport regionreformen
Sterke regioner på Østlandet-Rapport 2015-06-05

Kontaktutvalgets møte 6. januar 2015

Nedenfor de to presentasjonene som ble gitt tilknyttet sak om regionreformen:

Jørgen Amdam: Alternativer for regionalt folkevalgt nivå
Jørn Rangnes: Nye folkevalgte regioner – mål, prinsipper og oppgaver

Kontaktutvalgets møte 23.-24. oktober 2014

Nedenfor finnes følgende presentasjoner gitt i kontaktutvalgets møte:

Regionreformen – utfordringer og mulighetsrom
Sentrale utviklingstrekk og utfordringer for Østlandet
Regionforstørring på Østlandet

Kontaktutvalgets møte 13. juni 2014

I møtet ble det gitt en orientering om forslag til ny kommuneplan for Oslo – ved fagsjef Monica Lund og seksjonssjef Morten Bildeng, begge fra Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune.

Oslo kommuneplan_forslag

Kontaktutvalgets møte 7. mars 2014

I kontaktutvalgets møte 7. mars 2014 ble det gitt tre orienteringer som grunnlag for diskusjon og videre arbeid i Østlandssamarbeidet:

Geir Bekkevold fra Utenriksdepartementet: EU/EØS-arbeidet – inn i en ny fase!
Inger Nordgard fra Forskningsrådet: Muligheter i Horisont 2020
Eifred Markussen: Utdanning lønner seg – et sammendrag

Forskningsrådets regionale policy 2014

Kontaktutvalgets møte 24.-25. oktober 2013

I kontaktutvalgets møte 24.-25. oktober 2013 ble det gitt flere orienteringer som grunnlag for diskusjoner og framtidig arbeidsopplegg for Østlandssamarbeidet:

Regional utvikling og kompetanse tilpasset arbeids- og næringslivets behov

Ivar Lien, rektor ved Fagskolen Innlandet

Todelingen av norsk økonomi og norsk næringsliv

– Todelingen generelt og fokus mot skog- og trenæringen
– Trygve Østmo, direktør direktør Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri
– Tiltak for styrking av konkurranseevnen i de skogbaserte verdikjedene – samarbeid med regionale myndigheter
– Heidi Kielland, adm. direktør i Treindustrien
– Borregaard – en historie om omstilling og suksess
– Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt

Mosseregionen og bruk av omstillingsmidler

Yngvar Trandem, daglig leder Mosseregionens Næringsutvikling AS

Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus

Fylkesrådmann Tron Bamrud, Akershus fylkeskommune

Kompetanse – videregående opplæring
Status for videregående opplæring i østlandsfylkene og utfordringer framover

Einar Wium, leder av Østlandssamarbeidets kompetansegruppe

Lien_Fagskolen
Østmo_Todelingen og skogindustrien
Kielland_Treindustriens utfordinger
Aasbø_Borregaard
Trandem_Mosseregionen
Bamrud_Plansamarbeidet
Wium_Status videregående opplæring

Orienteringer i kontaktutvalgets møte 18. – 19. oktober 2012

I kontaktutvalgets møte ble det gitt flere presentasjoner som grunnlag for dikusjoner i kontaktutvalget:

 1. Todelingen av norsk økonomi og norsk næringsliv
  Fung. adm. direktør Petter Haas Brubakk fra NHO orienterte om dette tema sett fra bedriftenes side. Divisjonsdirektør Per Niederbach
  Innovasjon Norge supplerte med synspunkter sett fra Innovasjon Norge.
 2. Kunnskapsløftet som styringsreform – hva nå?
  Fylkesråd Aasa Gjestvang, Hedmark fylkeskommune – som også leder fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping – og avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal, KS, orienterte og innledet til diskusjon.
 3. Utvikling av reiselivsnæringen på Østlandet – med fokus på framtidig organisering
  Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin fra Innovasjon Norge og adm. direktør Tor E. Sannerud fra Visit Oslo orienterte og innledet til diskusjon.

Brubakk_todelingen av norsk økonomi
Gjestvang_om kunnskapsløftet
Jøsendal_Kunnskapsølftet som styringsreform
Tuftin_utvikling av reiselivsnæringen
Sannerud_organiseringen av reiselivet

20318.Orienteringer-i-kontaktutvalgets-mote-18-19-oktober-2012

Orienteringer i kontaktutvalgets møte 6. – 7. desember 2007

I kontaktutvalgets møte ble det gitt orienteringer om de viktigste aktiviteter innen samferdsel, kompetanse og opplæring og internasjonalt samarbeid. Videre ble det gitt en orientering om Connect Østlandet. Følgende ppt-presentasjoner finnes:

Samferdsel inkl. Østlandspakka 2008-2020 v/ Inge Brørs
Høyhastighetstog i Norge v/ Anita Skauge
Kompetanse og opplæring v/ Einar Wium
Satsing mot frafall v/ Erla Hrønn Jonsdottir
Europapolitisk samarbeid v/ Bjarne Stabæk og Ann Irene Sæternes
Connect Østlandet v/ Jorun Pedersen

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.