Loading...
TransGovernance 2017-02-14T17:46:59+00:00

TransGovernance

TransGovernance var et prosjekt innen Østersjøprogrammet 2007-2013. Prosjektet hadde fokus på flernivåstyring (Multilevel Governance) som verktøy for bedre og mer effektivt samarbeid innen transportsektoren i Østersjøregionen.

Prosjektet ble godkjent sommeren 2012. Oppstart av prosjektet skjedde medio september 2012 og prosjektet ble avsluttet i november 2014. TransGovernance hadde 23 partnere fra 9 av landene rundt Østersjøen. Partnerskapet hadde representanter fra myndigheter både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, sammen med universitet og utdanningsaktører og noen organisasjoner der også private interessenter inngikk. Prosjektleder varr Region Blekinge i Sverige. Østlandssamarbeidet var norsk partner i prosjektet.

Flernivåstyring diskuteres i EU og resten av Europa

Dette gjelder ikke minst i forhold til gjennomføring av regionalpolitikken – der samarbeid mellom mange parter på tvers av sektor og forvaltningsnivå er viktig for å lykkes. Bedre styringssystem og modeller etterlyses, der regionale og lokale myndigheter integreres i formulering, utarbeidelse og gjennomføring av europeisk og nasjonal politikk. Østersjøregionen utgjør en pilotregion for utvikling av modeller for flernivåstyring.

TransGovernance-prosjektet

I dette prosjektet var det lagt opp til en tilnærming på ulike nivå – makro-nivå (Østersjøregionen som helhet – inkl. Norge og Russland), meso-nivå (nære grenseområder mellom land – som Øresund), korridor-nivå (ulike sammenhengende transportkorridorer i Østersjøområde) og mikro-nivå (intermodale terminaler).

Mer informasjon om TransGovernance-prosjektet kan finnes på nettsiden www.transgovernance.eu. Sluttrapprt for prosjektet: Final Report.

Østlandssamarbeidets deltakelse i prosjektet

Østlandssamarbeidets deltakelse i prosjektet var primært knyttet til en arbeidspakke som omhandlet flernivåstyring og en arbeidspakke om den transnasjonale transportkorridoren nord-sør fra Skandinavia til Adriaterhavet.

Tilknyttet arbeidspakken om flernivåstyring ble det beskrevet et eget delprosjekt på Østlandet for grensekryssende planlegging og gjennomføring (et MESO-eksempel). Som referanse for dette bler brukt InterCity-utbyggingen. Dette er beskrevet i egen report.

Internasjonalt fagpolitisk utvalg oppnevnet to representanter til å delta i arbeidet med politiske prosesser tilknyttet flernivåstyring i TransGovernance, og det samme gjorde fagpolitisk utvalg for samferdsel. Følgende representanter ble oppnevnt:

  • Per Inge Bjerknes (Østfold); vara Lars Salvesen (Akershus)
  • Gunn Marit Helgesen (Telemark); vara Roger Ryberg (Buskerud)
  • Anne Karin Torp Adolfsen (Hedmark); vara Reidun Gravdal (Oppland)
  • Tom Strømstad Olsen (Vestfold ); vara Ivar Odnes (Oppland)

Bjørn Reisz, tidligere plansjef i Telemark fylkeskommune, var engasjert som Østlandssamarbeidets prosjektleder for TransGovernance.

Norsk seminar 2014

Et norsk seminar ble arrangert 11. september 2014. Innledningsvis i seminaret var det fokus på flernivåstyring generelt og hovedresultater fra TransGovernance-prosjektet.

Deretter ble det gitt orienteringer om europeiske transportkorridorer og et forslag til nytt Interreg-prosjekt i korridoren Skandinavia til Middelhavet. Avslutningsvis ble det gitt nærmere informasjon om utviklingsarbeid i Öresundsregionen og litt om STRING-samarbeidet.

Arbeidsseminar 29. oktober 2013

Sammen med felles plankontor for delstatene Berlin og Brandenburg (Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg) arrangerte Østlandssamarbeidet et arbeidsseminar 29. oktober 2013 – med tema:

Oslo – Gothenburg – Adriatic Sea?
How the Scandria®-Corridor can enhance regional and business development in the Oslo-Gothenburg cross-border region?

Nedenfor finnes lenke til programmet for arbeidsseminaret, presentasjoner og en oppsummering av diskusjonene:

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.