Administrativ gruppe

Østlandssamarbeidet har siden etableringen i 1993 hatt en administrativ nettverksgruppe for samferdsel. Denne gruppa består av en administrativ representant fra hver av fylkeskommunenes samferdselsadministrasjon.

I tillegg er de administrative lederne av fylkeskommunenes administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk invitert til å delta i gruppas møter.

Bred samfunnsanalyse av godstransport

Nedenfor følger presentasjon av status i arbeidet pr. 15.10.2014.
Markussen status godsanalysen

Arbeidsseminar Godstransport 29. april 2014

Presentasjoner i seminaret:
Johansen_innledning arbeidsseminar
Haram_GodsFergen
Egede-Nissen_Gods på jernbane
Marskar_Godsanalysen
Presttun_terminalstruktur
Bruun-Lie_Oslo Havn

Henvisning til noen rapporter som beskriver noen lokale og regionale prosjekter på Østlandet:

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen
Vestby godsterminal og innlandshavn
Gods som krysser grenser_Gardermoen næringspark
Skandinaviakrysset_kortversjon
Røros- og Solørbanen_rapport elektrifisering
Utvikling av Røros- og Solørbanen_rapport sept 2012
Oslo-havneplan 2013-2030
Intermodal godstransport i Telemark og Vestfold_forslag til planprogram
Godstransporter Svinesund Ramböll 2013-08-21
Gränsöverskridande gods_förstudie
Grønne tranportkorridorer Status februar 2014

Planarbeidet for InterCity-utbyggingen

Lise Backer fra Jernbaneverket orienterte samferdselsgruppa om planarbeidet for InterCity-utbyggingen i gruppas møte 16. januar 2014.

InterCity-utbyggingen_planprosess

Ladeinfrastruktur for elbiler

Therese Håkonsen Karlseng orienterte i samferdselsgruppas møte 19. mars 2013 om felles utredning som Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylkeskommuner fikk utført i 2012.

Orientering ladeinfrastrukturutredning

Kapasitetsutfordringer i Oslo-området

Arne Stølan fra Jernbaneverket orienterte om NTP-utredningen “Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området”i samferdselsgrupppas møte 29. april 2011.

Stølan_langsiktige utfordringer

Statistikk – orientering fra SSB

Jan Monsrud og Asbjørn Wethal orienterte om KOSTRA Samferdsel og inviterte Østlandssamarbeidet til innspill og oppfølging i møte 1. oktober 2009.