Regional analyse og scenarier for Østlandet

For å etablere en felles plattform og dermed et felles plangrunnlag, gjennomførte fylkeskommunene i perioden 1998-99 en felles regional analyse for Østlandet. Analysen ble gjennomført som en SWOT-analyse (SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats), dvs en analyse av styrker og svakheter (dagens situasjon), samt muligheter og trusler (framtiden).

Analysen ble gjennomført ved felles arbeid i de åtte fylkeskommunene, ved innspill fra faggruppene innen Østlandssamarbeidet og fra et eget prosjektforum. Følgende tema ble analysert:

  • Befolkningsutvikling

  • Næringsliv og sysselsetting

  • Utdanning og kompetanse

  • Samferdsel og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

  • Miljø

Som et supplement til SWOT-analysen ble Østlandsforskning engasjert for å lage to scenarier (mulige framtidsbilder) for utviklingen på Østlandet:

  • Et trendbasert scenario, som viser at hovedstadsområdets dominerende posisjon i landsdelen forsterkes

  • Et alternativt scenario, med en flerkjernet byutvikling på Østlandet

  • Les mer om den regionale analysen og scenariene i vedlegg.

  • Østlandets framtid scenarier