Kontaktinformasjon

Østlandssamarbeidet
c/o Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
N-0107 Oslo
Tel. +47 22 05 50 80

Fax +47 22 05 50 88

E-post: ostland@akershus-fk.no

 
 

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet 20. januar 2015

18.11.2014

Østlandssamarbeidet inviterer i nær dialog med Kommunal- og moderniseringsdep. til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet tirsdag 20. januar 2015. Konferansen vil finne sted på Thon hotel Arena, Lillestrøm. Representanter fra det to programsekretariatene, KMD og nasjonale kontaktpunkt for programmene vil delta. Konferansen er gratis! Påmelding innen 19. desember via Påmelding til Interregkonferanse

Program finner du her Program Interregkonferanse 20.01.15

EUs klima og energipolitiske rammeverk mot 2030 på dagsorden i Europapolitisk forum

05.11.2014

Statssekretær i Klima og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, og leder i Østlandssamarbeidet, Ole Haabeth, innledet til debatt om EUs nylig vedtatte rammeverk for klima og energi mot 2030 under Europapolitisk forums møte 3. november. I tillegg drøftet forumet regionale strategier for bruk av EUs programmer for forskning og innovasjon.

P1000719_2P1000722_2

Dagsorden EPF 3 november 

sak 2 -EUs klima og energirammeverk.docx

sak 3 -Regionale strategier for mobilisering til EUs programmer

 

Fremtidens skole, fagopplæring og høgskole var blant tema i fagpolitisk opplæringsutvalgs høstmøte

04.11.2014

Utvalget fikk bl.a. en presentasjon ved medlem i Ludvigsen-utvalget, rektor Korpås, Østfold fk om NOU-er om elevenes læring i fremtidens skole. Presentasjonen kan ses her. Hovedutredning om fagene i grunnopplæringen leveres kunnskapsministeren i juni 2015.  

NOU 2014-7 Korpås presentasjon fagpolitisk Østland okt 14                              

 

Ungdomsnettverket orienterte under BSSSCs årskonferanse 2014 i Jurmala, Latvia

31.10.2014

P1000690_2

Hvordan fremme økt innovasjon gjennom interregionalt samarbeid og nye muligheter for framtiden stod i fokus under BSSSCs 22 årskonferanse 15. - 17. oktober 2014. Konferansen ble avholdt i Jurmala like utenfor Riga og samlet 150 deltakere fra alle de ti landene rundt Østersjøen. Norge var godt representert både politisk og administrativt samt med en gruppe på 8 ungdomsdelegater. Deling av beste praksis og diskusjon rundt innovative ideer for framtiden ble gjort innen områdene kultur, lavkarbonsamfunnet, grønn transport og helseturisme og rekreasjon. Fredag 17.10 ble det gjennomført en workshop om smart spesialisering.

BSSSC AC 2014 Programme_final 

Rapport fra BSSSCs årskonferanse 2014 

BSSSC Resolution 2014 

Felles innspill til statsbudsjettet for 2015

29.10.2014

Østlandssamarbeidets ga i høringsmøte med Transport- og kommunikasjonskomiteen 28. oktober uttrykk for felles synspunkter om gjennomføring og forsering av InterCity-utbyggingen, økte midler for å redusere vedlikeholdsetterslepet på jernbanen og økte midler til kollektivtrafikken - også utenom de ni største byene.

Statsbudsjettet 2015_notat fra Østlandssamarbeidet

InterCity-utbyggingen fullført i 2027?

28.10.2014

Gis det forutsigbar økonomi, mener Jernbaneverket utbyggingen kan være fullført i 2027, men samferdselsministeren kan ikke love full utbygging før i 2030. Dette var noe av hovedbudskapet da over 200 politikere og beslutningstakere, planleggere, utbyggere, påvirkere og interesseorganisasjoner var samlet på InterCity-konferanse i regi av Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet 27. oktober. Presentasjonene fra konferansen finnes her.

6 fagskoler samarbeider om prosjekt Yrkeshøgskole

23.09.2014

Og fylkeskommuner har bevilget prosjektmidler for å utrede høgskoleutdanning som påbygning etter fagbrev og teknisk fagskole. Prosjektplan kan leses her.

Prosjektplan Yrkeshøyskolen Øst versjon 27  august 2014 

Møte med Europarådets kommunal- og regionalkongress 11.09 2014

15.09.2014

Representanter fra Østlandssamarbeidet og Vestlandsrådet møtte en delegasjon fra Europarådets kommunal- og regionalkongress i Oslo 11. september. Delegasjonen var i Norge for å undersøke om bestemmelsene i Europarådets charter om lokalt selvstyre etterleves av Norge. Delegasjonen bestod av to politiske representanter, en ekspert og en representant fra sekretariatet. En rapport fra gjennomgangen i Norge vil bli lagt fram for kommunal- og regionalkongressen i løpet av høsten.

P1000661_2

Questions County Council Networks

Norsk seminar 2014

15.09.2014

 P1000664_2

Et norsk seminar ble arrangert 11. september 2014. Innledningsvis i seminaret var det fokus på flernivåstyring generelt og hovedresultater fra TransGovernance-prosjektet. Deretter ble det gitt orienteringer om europeiske transportkorridorer og et forslag til nytt Interreg-prosjekt i korridoren Skandinavia til Middelhavet. Avslutningsvis ble det gitt nærmere informasjon om utviklingsarbeid i Öresundsregionen og litt om STRING-samarbeidet.

TG seminar Odnes_innledning

Hasselgren Multi Level Governance

Viktor BSR TransGovernance

Iversen TEN-T prioriterte korridorer

Assig Scandria projecting 

Hasselgren Öresund transport infrastructure governance Oslo 140911

Bjerknes STRING-samarbeidet

 

Østlandsutstillingen vises i Østfold kunstnersenter 6.9-19.10.2014

09.09.2014

Landsdelsutstilling med samtidskunst åpnet i fylke nr 3 i år

Østlandsutstillingen sept 2014

Tidligere artikler
Oppland Hedmark Buskerud Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold